Karlstadpartiet begär tillsyn av kommunens efterlevnad av Miljöbalkens krav på tillsyn av strandskyddsreglerna

Karlstadpartiet begär tillsyn rörande kommunens hantering av strandskyddsreglerna

Karlstadstadpartiet har idag, efter att man i en egen granskning påvisat mycket omfattande brister, efter samråd med Länsstyrelsen i Värmland lämnat in en begäran om skyndsam tillsyn av hur Karlstads kommun sköter sin lagstadgade tillsyn av att Miljöbalkens strandskyddsregler efterlevs.

–De brister vi kunnat konstatera är av mycket stor omfattning. I princip har tillsynen av att strandskyddsreglerna efterlevs varit obefintlig i över tio år. Det är lika ofattbart som allvarligt och vi ser nu fram emot att Länsstyrelsen ska göra en skyndsam och grundlig tillsyn av hur detta har kunnat föregå, kommenterar Peter Sörensen, fullmäktigeledamot och talesperson för Karlstadpartiet Livskvalitet.

Enligt Miljötillsynsförordningen (2011:13) ska kommunens tillsynsmyndighet i sitt tillsynsarbete årligen ta fram och uppdatera en rad dokument för att säkerställa att strandskyddets förbudsregler efterlevs:

  • En behovsutredning som avser en tid om min tre år och som ska uppdateras varje år
  • Ett register över de tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn
  • En samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken som ska upprättas varje år

Eftersom kommunens stadsbyggnadsnämnd åtminstone sedan 2009 haft detta ansvar torde det alltså finns en uppsjö med utredningar och planer upprättade under de tolv år som förflutit sedan dess. När vi i ett mail till stadsbyggnadsförvaltningen efterfrågar kopior på dem svarar förvaltningens direktör Ingrid Nässlander att några sådana dokument inte finns framtagna.

Karlstads kommun har alltså under tolv år, och kanske långt längre tillbaka än så, helt struntat i att ta det ansvar för tillsyn av strandskyddets förbudsregler som man enligt svensk lag varit skyldiga att ta. Detta utan att någon förtroendevald eller tjänsteman reagerat. Hur har det varit möjligt?

Såväl rättsligt, adminstrativ som ur ett långsiktigt hållbarhetsprepektiv är detta i våra ögon närmast obegripligt. I en vägledningsskrift om strandskydd skriver Peter Wencel, länsassessor vid rättsenheten vid Länsstyrelsen i Skåne följande om strandskyddet:

”Strandskyddet syftar idag till att långsiktigt trygga allemansrättslig tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Eftersom strandskyddet ska ses i ett långsiktigt perspektiv saknar det betydelse att ett strandområde för närvarande kanske sällan besöks och idag kanske inte anses vara av särskilt stort värde. Det kan inte nog betonas att med långsiktigt måste menas så långt att det inte direkt kan överblickas.”

Vi ser oerhört allvarligt på den rådande situationen och begär därför härmed att Länsstyrelsen gör en skyndsam tillsyn av hur Karlstads kommun hanterar sitt lagstadgade tillsynsansvar. Såväl hur de hanterar det i dag som hur de hanterat det sedan de fick ansvaret för frågan.

Begäran om skyndsam tillsyn (bifogad) har idag skickats in till Länsstyrelsen i Värmland.