KARLSTADPARTIET AVSLÖJAR: Sanningen om det bristande brandskyddet på Kungsgatan

Sanningen om det bristande brandskyddet framgår av ett mail till kommunen från 2014.

Nedan hittar du Räddningstjänstens egna synpunkter på hur uteserveringarna på Kungsgatan påverkat brandskyddet på den intilliggande fastighet som krogarna ligger i. Synpunkterna är skrivna 2014 och skickade via mail till Karlstads kommun då, 2018 och igen 2019. Detta framgår av en kopia på en mailkonversation som vi fått från Räddningstjänsten. Att brandskyddet för NWTs fastighet och för krogarna längs Kungsgatan är satt ur funktion sedan uteserveringarna byggdes 2014 tycks därmed till synes lagt utom varje tvivel.

Karlstadpartiet har i närtid skickat denna information till alla mediastationer vid ett flertal tillfällen. Ändå har varken NWT, VF, SVT eller SR Värmland ännu offentliggjort dessa för allmänheten. Av någon anledning vägrar de publicera dem. Och kommunens ansvariga – politiker och tjänstemän – tiger som muren om det mail som du nu kan läsa nedan.

Hej Ingemar!

Bra att det tas ett större grepp över situationen med uteserveringarna på Kungsgatan, de har växt i både storlek och framförallt inneslutning till att mer och mer motsvara byggnader vilket naturligtvis ger upphov till en hel del brandskyddskrav.

Frågan jag ställer mig är om det avses att sökas ett bygglov i nuläget med tillhörande process så att dessa krav behandlas utförligt genom plan- och bygglagen där brandskyddsfrågor för byggnader ska klarläggas, eller är det här en tillfällig lösning i avvaktan på något annat?

De synpunkter jag vill ta upp berör i huvudsak tre st frågeställningar.

1. Skydd mot brandspridning mellan byggnader, dvs mellan inglasade uteserveringar och befintlig byggnad på Kungsgatan.
2. Uteserveringarnas påverkan på utrymningssituationen från byggnaden på Kungsgatan.
3. Räddningstjänstens tillgänglighet vid räddningsinsatser till byggnaden på Kungsgatan.

1. Skydd mot brandspridning mellan byggnader

För att förhindra en brand att spridas från en byggnad till en annan finns två alternativ eller en kombination av dessa två för ett tillfredsställande skydd enligt byggreglerna. Antingen utförs fasaderna, eller väggen om de är sammanbyggda, med tillräckligt bra brandmotstånd för att klara en brandpåverkan under en viss tid. Eller så utförs byggnaderna på ett tillräckligt stort avstånd från varandra så att brandspridningsrisken därigenom starkt begränsas, för det senare krävs ett avstånd om minst 8 m för att inte behöva vidta brandtekniska förstärkningsåtgärder på fasad/fönster. I förslaget för uteserveringarna är detta avstånd endast det halva , dvs 4 m.

Självklart finns här en brandspridningsproblematik som växt fram i takt med att uteserveringarna inte längre är öppna ”uteplatser” utan mer eller mindre inneslutna byggnader för vilka ett brandförlopp ter sig helt olikt det från en öppen uteservering och därför påverkar näraliggande byggnader på ett annat och allvarligare sätt.

Som alltid vid ett bygglov ligger ansvaret hos byggherren att redogöra för hur de avser att uppnå de skyddskrav som finns för att förhindra en brand från en byggnad till en annan. Då avstånden inte är tillräckliga återstår endast att förstärka fasaden, inklusive glaspartier, för att stå emot en brandspridning.

Vilka åtgärder ser man framför sig beträffande brandspridning mellan uteserveringar och fasaden på kv. Enigheten?

2. Uteserveringarnas påverkan på utrymningssituationen från byggnader på Kungsgatan

För vissa lokaler såsom bostäder och mindre kontor, < 15 personer i en brandcell < 200 m2, kan den andra av de två nödvändiga utrymningsvägarna från lokalerna få lov att utgöras med hjälp av räddningstjänsten, den första utrymningsvägen är det vanliga trapphuset. Det förutsätter givetvis att räddningstjänsten har möjlighet att utgöra den andra utrymningsvägen vilket ställer en hel del krav på tillgänglighet till byggnaden mm.

För utrymning från fönster och balkonger upp till 11 m ovan mark kan räddningstjänsten använda bärbara stegar som reses mot en fasad. Är fönster eller balkonger för utrymning högre upp än 11 m, vilket är fallet för fasaden på Enigheten mot Kungsgatan, måste en stegbil användas för att kunna nå hela vägen upp.

En stegbil kräver att framkomligheten och tillgängligheten för uppställningsplatser är än större, på Kungsgatan bakom uteserveringarna finns helt enkelt inte det utrymmet. Därav kan vi snabbt dra slutsatsen att räddningstjänsten, med dagens utformning av uteserveringar på Kungsgatan, inte kan vara en del av byggnadens utrymningsvägar. Det var förmodligen på det viset att vi tidigare sågs av fastighetsägaren som en del i utrymningsstrategin men i takt med ut- och sammanbyggnationen av uteserveringarna har de förutsättningarna förändrats.

Kan inte räddningstjänstens utrustning användas för att svara mot behovet för en andra utrymningsväg måste givetvis fastighetsägaren ombesörja att lokalerna har tillgång till en andra utrymningsväg på ett annat sätt. Om räddningstjänstens möjligheter till åtkomst är obefintliga undanröjs inte grundkravet och behovet av en andra utrymningsväg.

Att använda räddningstjänsten som en utrymningsväg är en möjlighet och en tjänst som samhället erbjuder, vill eller kan inte den resursen nyttjas är fastighetsägaren givetvis skyldig att anordna utrymningsvägen/vägarna på ett annat sätt.

Det är viktigt i det här sammanhanget att fastighetsägaren är medveten om dessa krav och konsekvenserna av dem.

3. Räddningstjänstens tillgänglighet vid räddningsinsatser till kv Enigheten mot Kungsgatan

Flera av lokalerna utmed Kungsgatan utgörs av omfattande och komplicerade publika lokaler med möjlighet att ta emot stora publikantal, ett flertal av dem har godkända publikantal på ca 1000 personer. Utrymning, uppsamling och räddningsinsatser i dessa miljöer kräver mycket resurser med anledning av de långa gångavstånd för insatspersonal som kan uppstå samt det stora publikantal som kan förväntas utrymma mot eller återsamlas vid huvudentréer.

Den yta som finns mellan uteserveringarna och de olika publika lokalernas entréer på Kungsgatan är starkt begränsad genom sin smala (4 m) och avlånga sträckning (ca 100 m). Den här ytan kommer att vara av kritisk betydelse i händelse av en räddningsinsats i någon av de publika lokalerna.

Den sammanbyggnation som skett genom de senaste åren har mycket negativt kommit att påverka möjligheterna till en snabb och effektiv insats från Kungsgatan. I förslaget på uteserveringarnas layout finns tre stycken öppningar/korridorer på ca 2 m bredd för genomsläpplighet utmed uteserveringsstråket totala längd på drygt 100 m. De smala passagerna samt att avstånden mellan en passage och en nattklubbsentré trots detta kan bli så lång som ca 20 m kommer dessa passager inte att erbjuda någon lösning på problemet.

Ur ett framkomlighets- och insatsperspektiv är större avgränsningar på vilka räddningsfordon kan köra upp mellan uteserveringarna att föredra, på motsvarande sätt som innan förtätningen genomfördes.

Sammanfattningsvis anser räddningstjänsten att en sammanhållen överbyggd uteserveringsmiljö på Kungsgatan innebär ett flertal brand- och utrymningsmässiga säkerhetsfrågor som ska behandlas genom ett bygglovsförfarande. Det är först då som alla aspekter kommer fram och kan bearbetas och tydligt kan förenas med giltighet.

//MVH
Ola Åkesson
Brandingenjör
Räddningstjänsten

Så långt mailet. Det borde, om man ska tro på räddningsverkets brandingenjör, alltså inte råda några som helst tvivel om de risker för allmänheten som föreligger. Eller om att brandskyddet inte lever upp till lagens krav. Ändå har räddningsverket nöjt sig med att skriva detta i ett mail som varken de eller kommunen diariefört. De har inte gjort någon tillsyn, inte skrivit några förelägganden och inte larmat allmänheten om den förhöjda riskbilden. Och ändå fortsätter kommunens teknik- och fastighetsförvaltning att godkänna markupplåtelser för uteserveringarna i strid med sina egna styrdokument. Och kommunens arbetsmarknads- och socialförvaltning fortsätter godkänna serveringstillstånd trots att regelverket är tydligt med att samlingslokaler för mer än 150 personer kräver godkänt brandskydd.

Och fastighetsägaren NWT vidtar inga åtgärder utan kör huvudet i sanden och låtsas som om det inte rör deras fastighet utan bara uteserveringarna. Och krogarna fortsätter, trots att också de läst räddningstjänstens mail om att lokalerna riskerar att bli dödsfällor om en brand skulle uppstå, sin verksamhet som om det regnade. Allt får fortgå som om det regnade, trots att vi från Karlstadpartiet både begärt tillsyn av ovan nämnda förhållanden samt polisanmält både kommunen, räddningstjänsten, NWT och till och med polisen själva för deras hantering av frågan.

Varje dag detta får fortgå leker man med risken för en brandkatastrof som kan få ödesdigra konsekvenser. Minns den fruktansvärda diskoteksbranden i Göteborg, orsakad just av bristfälligt brandskydd pga icke fungerande utrymningsvägar. Hjälp oss gärna sprida detta genom att dela det på facebook. Tack på förhand.