Karlstadpartiet avslöjar: Omfattande brister på trygghetsboendet Kronogården kända redan 2014.

I en nyupptäckt tillsynsrapport avslöjas att missförhållandena på Kronogården upptäcktes redan 2014.

När vård- och omsorgsnämndens ordförande Christian Holm Barenfelt i media samt inför kommunfullmäktige kommenterat de omfattande brister som kom i dagen efter en utredning som gjordes i maj 2020 har han förespeglat att insikten om problemens omfattning var ny för honom och nämnden. Han har hela tiden hållit fast vid en story om att problemen upptäcktes vid en tillsyn 2018 och att de åtgärder man vidtagit inte varit tillräckliga. Sanningen är dock den att problemen, trots de åtgärder Holm hävdar satts in, i själva verket bara eskalerat. Och att det som fick bubblan att brista var att en nyanställd sköterska slog larm om missförhållandena våren 2020. Nu visar en granskning som Karlstadpartiet genomför dessutom att de omfattande problemen i själva verket varit kända för politikerna ända sedan 2014. Detta framgår av en tidigare opublicerad och oomnämnd tillsynsrapport gjord 2018, där skarp kritik mot kommunens brist på agerande framförs. Här står bl a:

“I mars 2014 genomförde tillsynsenheten en tillsyn på Kronogårdens vårdboende. Flera förbättringsområden identifierades. Uppföljningar utfördes av tillsynsenheten och därefter var det verksamhetens ansvar att arbeta vidare med förbättringsarbetet. Vid årets tillsyn framkommer samma brister som tidigare, bland annat gällande de kunder som önskar går ut från boendet och användandet av genomförandeplanen i det dagliga arbetet. Det är allvarligt att inga förbättringar skett inom dessa områden under de fyra år som gått sedan förra tillsynen.”

“Det är ett vårdhaveri och en politiskt skandal av stora mått där de ansvariga nu måste ställas till svars. Det gäller inte bara nämndens ordförande utan hela nämnden.”

–Det är fasansfull läsning, säger Peter Sörensen, fullmäktigeledamot för Karlstadpartiet och den som ansvarar för den granskning av ärendet som partiet sedan en tid påbörjat. Här har några av samhällets mest utsatta äldre människor legat på ett kommunalt trygghetsboende och fått undermålig vård utan att de ansvariga politikerna agerat trots de tydliga varningssignaler som getts. Dessutom förefaller de ha ljugit i media och inför kommunfullmäktige. Det är ett vårdhaveri och en politiskt skandal av stora mått där de ansvariga nu måste ställas till svars. Det gäller inte bara nämndens ordförande utan hela nämnden. Såväl nu sittande som den tidigare, ledd av Barenfelts kollega och nuvarande riksdagsledamoten Marlene Kopparklint Lund. Jag kan inte se hur de kan sitta kvar på sina poster efter det här, säger Sörensen

Karlstadpartiet har idag släppt dokumenten till media och avser att agera såväl politiskt som juridiskt i frågan.

–Vi överväger om anmälningar t ex till IVO kan bli aktuella, kommenterar Pär Eklund, styrelseordförande i Karlstadpartiet.

FAKTA: Klippt ur rapporten

I tillsynen har det framkommit förbättringsområden som behöver åtgärdas:

  • Det behöver säkerställas att bemanningen är tillräcklig och att den planeras utifrån kundernas behov.
  • Det behöver säkerställas att personalen har kännedom om att det finns riktlinjer och instruktioner samt vart dessa finns.
  • Det behöver säkerställas att personalen känner till och arbetar utifrån genomförandeplanen.
  • Det behöver säkerställas att all personal arbetar utifrån ett funktionsbevarande arbetssätt.
  • Det behöver säkerställas att arbetet planeras och utförs så att god kontinuitet uppnås.
  • Det behöver säkerställas att kunderna får uträtta sina behov utan dröjsmål.
  • Det behöver säkerställas att personalen utför och signerar delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.
  • Det behöver säkerställas att kunder som önskar lämna boendet inte nekas att gå ut. Om kunden inte klarar av att gå ut på egen hand ska de ges möjlighet till det.
  • Det behöver säkerställas att personalen har tillräcklig kunskap gällande skydds- och begränsningsåtgärder.

Det är av vikt att ett förbättringsarbete påbörjas snarast. Senast 31 augusti 2018 skall en tidsplan för hur verksamheten ska arbeta med de presenterade förbättringsåtgärderna. Tillsynsenheten kommer att följa upp tillsynen under slutet av 2018.