K-märkta Örsholmens gård förfaller. Nu begär Karlstadpartiet skyndsam tillsyn.

Mangårdsbyggnaden på Örsholmens gård är klassad som särskilt värdefull, men är i fritt förfall.

Jag vill härmed göra en begäran om skyndsam tillsyn av Örsholmens gård belägen på Örsholmen i Karlstad. Byggnaden som har anor sedan 1800-talet är områdets stamfastighet och har fått ge namn åt hela stadsdelen. Det är den sista kvarvarande kulturmiljön från denna tid på hela Örsholmen. Mangårdsbyggnaden på Örsholmens gård är, liksom dess kringliggande uthus, därför utpekade som särskilt värdefulla, dvs nivån under byggnadsminne, i Karlstad kommuns eget kulturmiljöprogram.

Trots denna höga värdering är Örsholmens gård i ett sorgligt eftersatt skick och förfaller vind för våg. I uthusen har flera inbrott gjorts och de uppbrutna dörrarna ligger slängda i terrängen. Ansvarige ägaren är kommunens Teknik- och fastighetsförvaltning. Och i en intervju i VF den 23 januari förra året sa Tomas Karlsson, projektledare på teknik- och fastighetsförvaltningen:

– Huset är ju skyddat, så det kan inte rivas, men det skulle kosta alldeles för mycket att göra någonting åt. Det får stå kvar, men vi har ingen användning för den. Det enda är att jag vet att räddningstjänsten övar rökdykning där ibland.

 

På de tillhörande uthusen är dörrarna på sina håll uppbrutna och det står vidöppna för väder och vind. Samt för besökare.

Att tillåta rökdykningsträning i en fastighet som är rödmärkt i kommunens eget kulturmijöprogram är inte bara huvudlöst utan naturligtvis fullkomligt oacceptabelt och närmast ett tjänstefel. Så får det inte gå till. Uttalandet vittnar om en närmast föraktfull syn på kommunens kulturhistoriska värden inom kommunens Teknik- och fastighetsförvaltning. Förvaltningen är del av Karlstads kommun och bör naturligtvis respektera de kommunövergripande kulturhistoriska värderingar som gjorts av kommunens antikvarier.

Har man ingen användning för ett hus bör man se till att det hamnar i händerna på någon som har det. Hus som får stå tomma utan uppsikt lever farligt.

Örsholmens Gård är den sista resten av det gamla Örsholmen. Det är den här gården som fått ge namn åt hela stadsdelen.

En grundlig antikvarisk besiktning av gården bör omgående utföras för att få ett professionellt och seriöst kunskapsunderlag kring dess historia och status. Dessutom bör skyndsamma åtgärder vidtas för att tillse att miljön som helhet – mangårdsbyggnaden, förråden, uthusen, trädgården och grinden – skyddas mot fortsatt förfall.

Med vänlig hälsning,

Peter Sörensen
Ledamot
Fullmäktige
Karlstads kommun