–Jag vill varken ha de kristnas guds, eller någon annan religions, välsignelse från andra ledamöter på kommunfullmäktiges sammanträden

–Religiösa välsignelser hör hemma i kyrkan, inte i kommunfullmäktige, menar Peter Sörensen (KPL).

På kommunfullmäktige i Karlstads sammanträde den 29 september 2022 valde den mångårige ledamoten Mattias J Fröding (KD) att avsluta sitt sista anförande med att ge fullmäktiges ledamöter guds välsignelse. Frödings avslutande ord löd “Till dem av er som förmår ta emot det. Gud välsigne er. Gud välsigne Karlstad” och han lyfte samtidigt sin högra hand för att på kyrkligt pastorsmanér förstärka ordens innebörd. Detta har fått Karlstadpartiet att reagera. Politik och religion får inte blandas samman.

Vad man får och inte får göra regleras i kommunfullmäktiges s k arbetsordning. Presidiets nytillträdde ordförande Monica Gundahl (s) tillika ersättare i Kyrkofullmäktige och ledamot av Karlstads kommunfullmäktige sedan 1995 tycker inte att Frödings agerande bröt mot den gällande arbetsordningen. Hon jämställer hans uttalande med en sorts “hej då”. Och lyfter fram att han ju sa “Till dem som förmår ta emot det”.

I ett skriftligt svar på en fråga från Karlstadpartiet skriver Gundahl och det övriga presidiet att de inte att anser att Frödings välsignelse bröt mot gällande arbetsordning. Och att de heller inte ser något behov av att förtydliga reglerna om detta.

Från Karlstadpartiet anser vi att fullmäktige ska vara en sekulär arena. Fri från religiösa yttringar av alla de slag. Den som önskar ge eller ta emot en välsignelse från en gud får istället uppsöka lämplig kyrka. Religion ska inte blandas med politik.

–Jag är personligen inte religiös och har inte lust att ta mot varken de kristnas guds, eller något annat trossamfunds guds, välsignelse när jag sitter på kommunfullmäktiges sammanträden, säger Karlstadpartiets gruppledare Peter Sörensen.

Karlstadpartiet kommer därför inom kort att lämna in en motion med ett förslag om ett förtydligande kring detta i arbetsordningen för kommunfullmäktige.

Som information kan tilläggas att Mattias J Fröding i augusti utnämndes till ny pastor i Equimeniakyrkan. En kyrka där också Monica Gundahl är medlem. Gundahl är också ersättare i Kyrkofullmäktige i Värmland.

Vad tycker du själv om saken? Ska staten och kyrkan hållas separerade? Hör välsignelser från religiösa samfunds pastorer eller gudar hemma på kommunfullmäktiges sammanträden?