Inspirerade av Greta och dagens globala klimatmanifestation. Karlstadpartiet lägger fram motion om ökad satsning på Återbruk.

Peter Sörensen när han åren 2016-2018 var verksamhetsledare för Återbruket i Karlstad. Foto: Öyvind Lund

–Att lyfta klimat- och hållbarhetsfrågorna högre upp på den politiska dagordningen är en av de frågor vi gick till val på. Inspirerade av den globala klimatmanifestationen anförd av Greta Tunberg och av den breda politiska uppslutningen på klimatmanifestationen på Stora torget i Karlstad idag den 15 mars kommer vi därför under våren att lägga ett antal motioner med syfte att bidra till att Karlstads kommun tar tydliga kliv framåt i sitt klimatarbete, säger Peter Sörensen, talesperson för Karlstadpartiet Livskvalitet.

Först ut bland dessa motioner är den om en ökad satsning på återbruk på kommunens återvinningscentraler. Motionen bottnar i erfarenheter dragna från Återbruket i Karlstad, som under åren 2016-2018 jobbade som underentreprenör åt Karlstad Energi med särskilt fokus på att undersöka om det går att höja återbruksgraden inom elektronikavfallsområdet.

–Elektronikavfall växer lavinartat och är jämte textilavfallet den avfallsgrupp som har i särklass högst klimatpåverkan. berättar Peter Sörensen, som var verksamhetsledare för Återbruket i Karlstad under den aktuella perioden.

100 ton elektronikavfall kan återbrukas per år
Erfarenheterna från tiden med Återbruket visar att man med enkla medel och utan behov av några stora investeringar kan återbruka ytterligare 50-100 ton elektronikavfall per år, fortsätter han. Under 2017 återbrukade Återbruket i Karlstad, med en personalstyrka på bara 3-4 personer, närmare 50 ton elektronikavfall enbart från återvinningscentralerna på Våxnäs och Heden. Och sålde dem i sin återbruksbutik på Örsholmen med en årsomsättning på över 1,5 mkr.

–Motionen, som vi sitter och skriver på i detta nu, går i korthet ut på att vi föreslår att Karlstad Kommun ska vässa sitt klimatarbete genom att förändra Solareturens inriktning till att ha mer fokus på klimatnytta och på att på basis av erfarenheterna och arbetsmodellerna från Återbruket jobba mer med aktivt återbruksarbete på återvinningscentralerna och med särskilt fokus på elektronik, berättar Peter.

Alla bitarna finns redan på plats. Bara mindsetet som behöver ändras.
–Det här är inget hokus pokus, säger Peter. Lagarna för kommunal avfallshantering utgår från EU:s sk avfallshieraki som är tydlig. Fokus skall enligt den ligga på att prioritera återbruk före återvinning. Avfall Sverige har i särskilda rådgivningsblad förtydligat hur juridiken ger kommunerna väldigt fria tyglar att sortera i inkommet avfall i syfte att öka återbruket. Elkretsen som har producentansvar för elektroniken är med ombord på det tåget. I sin strategiska plan har kommunen redan aviserat att man ska satsa på återbruk. Och kommunen har redan etablerat Solareturen med personal, utrustning, lager, verkstäder och butik.

–Jag minns själv revolutionen när vi konverterade de gamla soptipparna till återvinningscentraler. Nu är det dags att ta nästa evolutionskliv. Från återvinningscentraler till återbrukscentraler.

–Med ett enkelt beslut skulle Karlstad kommun på detta sätt snabbt kunna öka effektiviteten i den klimatnytta Solareturen gör, samtidigt som man bibehåller och utvecklar de kvaliteter som den befintliga verksamheten har. En ökad satsning på att utveckla organisationens kunskaper kring reparation av denna produktkategori, som ju även inkluderar vitvaror, skulle dessutom sannolikt kunna skapa nya intressanta arbetstillfällen. Samhället håller nu i rask takt på att ställa om till ett mer cirkulärt tänkande där man i högre grad försöker reparera saker. Som en följd av detta kommer det växa fram en efterfrågan på reparationskunniga personer, säger Peter.

–Det krävs inga investeringar i dyr utrustning eller förändrad infrastruktur som t ex kostsamma kretsloppsparker eller flådiga kretsloppsgallerior. Det vi föreslår kan genomföras inom ramen för dagens återvinningscentraler och i Solareturen har vi redan en utmärkt återbruksgalleria. Det är mindsetet som måste ändras. Och jag tror faktiskt att det är få om ens några partier i kommunfullmäktige som i dagsläget skulle ha något att invända mot en sådan idé. Vi behöver alla göra allt som står i vår makt för anta klimatutmaningen, säger Peter Sörensen.

Motionen om en ökad satsning på Återbruk kommer att presenteras och läggas fram inför Kommunfullmäktigemötet den 28 mars.