Hur kan kommunen tillåta markupplåtelser som tydligt bryter såväl mot förvaltningens styrdokument som mot polisens krav för upplåtande av allmän plats?

Kommunen bryter regelmässigt mot sitt eget styrdokument. Hur är det möjligt?

Trots att det ända sedan 2014 varit allmänt känt på kommunen att placeringen och konstruktionen av uteserveringarna längs Kungsgatan alltså alldeles uppenbart strider såväl mot kraven i förvaltningens egna styrdokument som mot polisens krav för upplåtande av offentlig plats, och därmed borde ha omöjliggjort för teknik- och fastighetsförvaltningens ansvariga handläggare att ge klartecken för avtal om markupplåtelse, har förvaltningen ända sedan uteserveringarna uppfördes 2014 år efter år gett grönt ljus för markupplåtelse för dem. Och man fortsätter att göra det i skrivande stund i nya avtal inför sommaren 2023. Hur är det möjligt?

I ett protokoll från ett s k krögarmöte rörande uteserveringarna på Kungsgatan, daterat den 9 december 2019 och nedtecknat av Erik Lisshammar på Karlstad kommuns stadsbyggnadsförvaltning, framgår tydligt att Räddningstjänsten i Karlstad anser att utformningen och placeringen av uteserveringarna bryter mot gällande brandskyddsregler. Bland annat hindrar de framkomligheten för Räddningstjänstens utryckningsfordon och försvårar en utrymning av de intilliggande krogarna om en brand skulle uppstå. Ur protokollet läser vi bl a:

”Räddningstjänsten har tidigare kommit in sent i processen och inte ordentligt genomlyst uteserveringarna utifrån ett bygglovsperspektiv. När det nu görs står det klart att dagens utformning inte är godkänd ur brandsäkerhetshänseende. Ola (Åkesson, vår anmärkning) på Räddningstjänsten berättar att det måste finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar. Problemet som måste lösas är framför allt att någon lägenhet och något kontor i fastigheten saknar utrymning mot Kungsgatan. Uteserveringarna hindrar framkomligheten med stegbil. Andra lösningar krävs därför för evakuering från fastigheten. Även om det inte är av avgörande betydelse för bygglovsfrågan i detta fall finns det likaså brandspridningsrisker mellan olika uteserveringar samt mellan uteserveringar och byggnaden. Vid utrymning genom krogarnas entréer kan det bli trångt när människor samlas i gången, stoppas upp mot uteserveringarna och får svårt att snabbt komma vidare. Peter (Brattström, bygglovshandläggare på Karlstads kommun, vår anmärkning) kan inte utifrån brandsäkerhetsbestämmelser i gällande lagstiftning ge bygglov i nuläget.”

Av mailkommunikation mellan Räddningstjänsten och kommunen framgår tydligt att Räddningstjänstens brandingenjör Ola Åkesson ända sedan 2014, dvs innan uteserveringsraden uppfördes, framfört denna åsikt till kommunens ansvariga tjänstepersoner.

Denna åsikt och insikt bör därför rimligen under denna period kunna anses ha varit allmänt känd hos kommunens ansvariga tjänstepersoner.

I Teknik- och fastighetsförvaltningens styrdokument när det gäller hantering av markupplåtelser – rubricerat ”Råd och anvisningar för tillfällig upplåtelse av kommunal mark”, antaget 2015 av Teknik- och fastighetsnämnden med diarienummer TFN-2016-198,dpl 71 och senast uppdaterat 2016-02-18 – läser vi:

”Vid upplåtelser i nära anslutning till en byggnad är det extra viktigt att säkerställa att räddningsarbete eller evakuering av bostäder är möjlig, och det måste finnas plats för räddningstjänsten att placera höjdfordon i anslutning till byggnaden. Brandposter får inte blockeras.”

I princip samma krav ställs för att polisen ska ge tillstånd för att använda allmän plats. Under rubriken särskilda upplysningar i polisens tillståndsbevis läser vi:

Uteserveringen får inte placeras framför dörrar eller entréer på ett sätt som försvårar utrymning av fastigheter vid eventuell brand eller dylikt. Utryckningsfordons framkomlighet får inte heller hindras. Tillträde till intilliggande byggnader får inte hindras.”

Här läser vi vidare:

”För det fall nya uppgifter framkommer som påverkar ordningen och säkerheten kan Polismyndigheten komma att ändra villkoren och/eller meddela nya villkor.”

Trots att det varit allmänt känt på kommunen att placeringen och konstruktionen av uteserveringarna längs Kungsgatan alltså alldeles uppenbart strider såväl mot kraven i förvaltningens egna styrdokument som mot polisens krav för upplåtande av offentlig plats, och därmed borde ha omöjliggjort för teknik- och fastighetsförvaltningens ansvariga handläggare att ge klartecken för avtal om markupplåtelse, har förvaltningen ända sedan uteserveringarna uppfördes 2014 år efter år gett grönt ljus för markupplåtelse för dem. Och man fortsätter att göra det i skrivande stund i nya avtal inför sommaren 2023.

–Hur detta kunnat fortgå, och faktiskt fortgår i detta nu, är för oss fullkomligt obegripligt. Varför har ingen reagerat? Vi har nu i en interpellation ställt frågan direkt till teknik- och fastighetsnämndens ordförande Monika Bubholtz (mp) och bett henne komma med en förklaring på detta. Men också polismyndighetens agerande lämnar ett och annat att förklara, säger Peter Sörensen från Karlstadpartiet.