Hot om avverkning av strövskog i Molkom upprör och engagerar. Också oss i Karlstadpartiet.

Skogen och närmiljön engagerar. Över 70 ortsbor hade slutit upp till kommunens informationsmöte om den planerade avverkningen av en populär närströvskog i Molkom.

En planerad röjning, gallring och avverkning av ett kommunalt skogsområde i Molkoms tätort har väckt upp känslor hos Molkomsborna. Och när kommunen den 25 januari bjöd till informationsmöte i klubbstugan på Molkoms IP var det fullsatt. Över 70 personer hade slutit upp. Också representanter från Karlstadpartiet fanns på plats för att lyssna. Och kritiken mot planerna var hård.

Olle Kvarnbäck, biolog och Molkomsbo har bildat nätverket Molkomsskogen och de anser att skogen bör skyddas både på grund av naturvärden och av rekreationsskäl. Han anser att man behandlar området som en produktionsskog i stället för att se till områdets andra värden.

– Det här är i första hand ett närströvområde och ett friluftsområde, säger han.

Kritiken som framfördes på mötet handlade också om den upplevda avsaknaden av dialog. Och av en beslutsordning som många upplever som bakvänd.

–Man vill börja med att anlägga en skogsavverkningsväg som är 10 meter bred rakt in skogen. Och det är i princip redan beslutat. Det känns som att börja i helt fel ände, sade en av många talare.

Det aktuella området är ca 30 hektar stort och innehåller bland annat äldre orörda områden med älskad gammelskog. Områden som är flitigt använda såväl av ortsborna som av besökare på den internationellt kända kursgården Ängsbacka.

–Det behövs en grundlig inventering av natur- och rekreationsvärden för att sedan sätta en långsiktig målsättning för skogen och bestämma skötsel utifrån det. Nu blir det bakvänt med bara en översiktlig plan som inte tar hänsyn till vissa naturvärden som stora arealer sammanhängande gammelskog äldre än 100 år, sade Olle Kvarnbäck.

Olle Kvarnbäck tyckte dock att mötet var en bra början.

– Det var en stark manifestation och helt knökfullt på mötet mitt på dagen i fredags. Det var ett bra möte och det kändes som kommunen lyssnade på oss som inte vill ha fler kalhyggen eller en skogsbilväg i området, sade han.

Från Karlstadpartiet delar vi den oro och kritik som framfördes på mötet.

–Värdet av att skydda de tätortsnära skogarna och närströvområdena lyfts till och med fram i våra stadgar, säger partiets talesperson Peter Sörensen, som var en av dem som besökte mötet i Molkom. Låt oss hoppas att detta är början på en dialog som leder till ett resultat som alla blir nöjda med. Och att vi kan hitta en modell för framtida dialoger som stärker ortsbornas möjligheter till inflytande i denna typ av frågor.