Har Karlstads kommun gått vilse i Mumindalen?

Har Karlstads kommun gått vilse i Mumindalen?

Vi har nu vid upprepade tillfällen hört samma argument om Muminprojektet framföras såväl av det blågröna styret som av ledande socialdemokrater:
• Redan 2005 började vi titta på möjligheterna att anlägga en upplevelseanläggning på Skutberget
• Arbetet med Skutberget utgår från en medborgardialog där alla medborgare fått tycka till om utvecklingen av Skutberget

Och det låter ju jättebra. Vilka framsynta politiker vi har i kommunen, tänker man kanske, som jobbat så länge för att utveckla Skutberget. Och när möjligheten nu kommer i form av Muminföretaget så frågar man medborgarna vad de tycker. Och arbetar sedan utifrån det fram en plan för hela Skutberget. Suveränt. Skulle man kunna tycka.

Men. Börjar vi titta litet närmare på vad som döljer sig bakom de vackra orden så träder tyvärr en något mindre suverän och avsevärt mindre demokratisk bild av verkligheten fram.

“I den nya planen kör man brutalt över de sunda och tydliga riktlinjer för Skutbergsområdets framtida utveckling som decennier av tidigare beslutsfattare varit överens om.”

Helt sant är att kommunen redan på 1980-talet började diskutera och utreda möjligheten med en upplevelseanläggning på Skutberget. De bärande idéerna finns väl beskrivna i ett kommunalt planprogram från 2011. Men den anläggning som beskrivs där är helt väsensskild från den temapark som nu föreslagits. I planerna för Muminparken har man bytt såväl inriktning som plats. Och totalt ignorerat de supertydliga uppmaningarna att säkerställa att området inte fick privatiseras och att allmänhetens möjligheter att röra sig fritt i området inte på något sätt får inskränkas. I den nya planen kör man brutalt över de sunda och tydliga riktlinjer för Skutbergsområdets framtida utveckling som decennier av tidigare beslutsfattare varit överens om.

Vad gäller medborgardialogen så är det också sant att en sådan hölls, där medborgarna gavs chansen att tycka till om utvecklingen av Skutberget. Dock med den viktiga inskränkningen att just det område som skulle bli temapark inte omfattades av dialogen. Det skulle man få tycka till om under samrådet när detaljplanen för den fanns framme.

“Medborgarna har alltså bara fått tycka till om HUR en temapark ska anläggas, och aldrig OM .”

När samrådsfasen så inföll och över 1000 yttranden med svidande kritik mot hela idén inkom så valde kommunen att sålla bort de som var kritiska till en temapark och endast behandla de synpunkter som inkommit kring temaparkens utformning. Medborgarna har alltså bara fått tycka till om HUR en temapark ska anläggas, och aldrig OM .

Än mindre demokratiskt och vackert blir det när det framkommer att de inledande två argumenten ovan har lyfts fram på uppmaning av Kreab, det stockholmsbaserade och till moderaterna nära kopplade pr-företag som kommunen anlitat för att få hjälp med kommunikationen i Skutbergsfrågan. Samma företag låg år 2015 bakom den nationellt uppmärksammade Kreab-skandalen, där man på uppdrag av näringslivstoppar genom påtryckningar fick SD att helt byta spår i frågan om vinster i välfärden. I DN stod då att läsa ”Näringslivets dolda styrning av politiken måste stoppas” (2015-09-19).

Detta är alltså det företag Karlstad kommun betalat över en halv miljon till för att övertyga/vilseleda Karlstadborna om Muminparkens förträfflighet. Och från dem kommer bland annat de inledande två argumenten.

“Man har t ex uppmanat kommunen att engagera vad man kallar ”ambassadörer” för att sprida positiv propaganda kring Muminetableringen.”

Kreab har dock gjort mycket mer än så. Man har t ex uppmanat kommunen att engagera vad man kallar ”ambassadörer” för att sprida positiv propaganda kring Muminetableringen. Likaså har man uppmanat de politiska partierna att använda alla sina kanaler för att göra detsamma. Ingen kan säga att Kreab inte är skickliga på det de gör. Och deras uppmaningar har såvitt vi kan bedöma följts till punkt och pricka av alla berörda tjänstemän på kommunen och politiker i ledande partier såväl som i partier i opposition.

Detta handlar alltså om en detaljplan där kommunens roll varit att göra en saklig och opartisk framställning av den tänkta planen och sedan presentera den för medborgarna så att de kan få en chans att ha synpunkter. När Karlstadpartiet börjar nysta i ärendet och begär ut dokumentation kring Kreabs uppdrag så sparkar en samlad skara direktörer bakut. Och beklagar sig i pressen över den arbetsbelastning det innebär att tillgodose dessa förfrågningar. Man till och med utmålar partiets gruppledare, som begärt ut uppgifterna, som ett arbetsmiljöproblem, ivrigt påhejade av kommunalrådet Per-Samuel Nisser.

“När Karlstadpartiet börjar nysta i ärendet och begär ut dokumentation kring Kreabs uppdrag så sparkar en samlad skara direktörer bakut.”

Det visar sig också att väldigt få om ens några möten med Kreab protokoll- eller diarieförts. Detta, enligt den av kommunen utsedda projektledaren, beroende på att Skutbergsprojektet ”inte är ett projekt, utan en process”. Dessutom hävdar man att det är såhär man jobbar i alla etableringsprocesser. Ur ett offentlighetsperspektiv låter det resonemanget i våra öron högst tvivelaktigt.

Vi läser dessutom att det inom Socialdemokraterna finns ett stort missnöje mot planerna och att Linda Larsson påstås ha gått förbi medlemmarna. Och tillsammans med ett fåtal toppolitiker bestämt att man ska liera sig med det blågröna styret, något som fördöms i partiets egen valanalys.

Till och med Miljöpartiet är med på tåget, vilket överraskat många och mötts av stark kritik. I en märklig replik till kritiken säger Monika Bubholz i en artikel i VF att “Vänern är stor” och att man inte endast kan titta på Skutberget. En märklig inställning att som miljöpartist välja att titta åt ett annat håll när ett populärt friluftsområde skövlas.

Karlstads kommun är satta att värna strandskyddet och allemansrätten. Men istället tycks kommunen, med Miljöpartiets godkännande, ta alla chanser de får att försöka sätta dem ur spel.

“Karlstads kommun är satta att värna strandskyddet och allemansrätten. Men tycks istället ta alla chanser de får att försöka sätta dessa ur spel.”

Lägger man till detta att kommunen låtit Skutberget förfalla under många år och att man totalt ignorerat sin del i avtalet med First Camp gällande vidareutveckling av Skutbergsområdet, så klarnar bilden av en kommunal strategi som tycks ha varit styrande sedan lång tid. Där etableringen av temaparken tycks vara en väsentlig del.

Via artiklar i media har vi dessutom på senare tid förstått att det inte alls är finska Muminvärlden som ska stå för den hävdade investeringen på minst 250 miljoner för att bygga parken. Utan istället ett lokalt bolag som bland annat förväntas finansieras av EU-bidrag. Samt av nationella och internationella investerare. Det är alltså inte alls, vilket förespråkarna tidigare hävdat, Muminvärldens starka tro på projektet som gjort att de är beredda att investera i parken i Karlstad.

Hanteringen väcker massor av frågor. Och de kanske två viktigaste i vårt tycke är:

• Varför är Muminetableringen så viktig för kommunen att man bedriver opinion mot sina egna kommuninvånare för skattepengar?

• Hur kan detta få fortgå utan att någon i ledande ställning på kommunen reagerar? Det kan väl inte vara så här det brukar gå till?

Hur står det egentligen till med demokratin i Karlstad?

För Karlstadpartiet Livskvalitet
Peter Sörensen, Eva-Britt Johansson, Kenneth Jansson, Göran Johansson, Maj Hellberg och Jeanette Chiron