–Förvaltningsrättens hantering av överklagandet tycks strida mot Förvaltningslagens krav på serviceskyldighet

Peter Sörensen från Karlstadpartiet tycker att Förvaltningsrätten brutit mot Förvaltningslagen i sin hantering.

I dagens NWT kan vi läsa att domstolen sagt nej till Peter Sörensens överklagande av detaljplanen för Månsberget. Det är dock en sanning med modifikation. Här kommer hela sanningen.

Överklagandet i sig gällde en s k laglighetsprövning av beslutet att anta planen, mot bakgrund av att det blågröna styret fattade beslutet trots att villkoren om en förnyad handelsutredning som ställdes i den av fullmäktige beslutade minoritetsåterremissen inte hörsammats

Överklagandet insändes till kommunen, som i sin tur sände det vidare till Förvaltningsrätten. Det är dock inte alls Förvaltningsrätten som handlägger denna typ av ärenden, utan Mark- och miljödomstolen. Och det är endast detta som stod i dagens beslut från Förvaltningsrätten. Inget annat. Förvaltningsrätten har inte, som NWT hävdar, sagt nej. De har avvisat överklagandet då det har skickats till fel myndighet. Själva sakfrågan har aldrig provats.

–Sannolikt är detta i huvudsak en miss av mig, när jag valde att skicka överklagandet till kommunen, säger Peter Sörensen.

–Jag tycker dock att det är lite märkligt att kommunen skickade det fel. Och att Förvaltningsrätten valde att hantera och avvisa det, istället för att skicka det vidare till Mark- och miljödomstolen. I Förvaltningslagen finns något som heter serviceskyldighet, som bland annat innebär att om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta, fortsätter han.

–Jag ska nu ta kontakt med kommunen, Förvaltningsrätten och Mark- och miljödomstolen för att se till att det här inte händer igen, och för att se om det är möjligt att trots allt få ärendet prövat av Mark- och Miljödomstolen. Det vore intressant att få den här frågan provad. Får man verkligen strunta i de villkor som ställts i en återremiss, avslutar Peter Sörensen.

Ur Förvaltningsrättens meddelande om delgivning:

“Beslut att anta detaljplan fattas med stöd av bestämmelserna i
plan- och bygglagen (2010:900, PBL). Enligt 13 kap 1 § PBL kan vissa beslut enligt PBL överklagas till förvaltningsrätten genom s.k. laglighetsprövning. Bland dessa beslut finns inte kommunala beslut att anta detaljplan. Sådana beslut överklagas i stället till mark- och miljödomstol (13 kap. 2 a § PBL). Förvaltningsrätten
kan således inte pröva överklagandet. Överklagandet ska därför avvisas.

Ur 4§ Förvaltningslagen:

Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.
Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.
Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta.