Fakta om Muminparksplanerna på Skutberget

Karta över planområdets delar ur kommunens illustrationsplan.

Vad kommer att hända på Skutberget om politikernas planer på en muminpark blir verklighet? Kommer, som de och tjänstemännen påstått, bara en “liten del” av området tas i anspråk? Kommer, som de flera gånger lovat, inga träd att behöva tas ned? Vilka byggnader kommer rivas eller sparas? Av kommunens egen illustrationsplan, varifrån kartan och texten nedan är hämtad, framgår exakt vad som planeras på områdets olika delar. Läs och avgör själv. En version som du kan skriva ut på din skrivare hittar du här.

 1. Här placeras temaparkens entréområde med restaurang, shop, teater mm. Totalt får området bebyggas med 3500 kvm byggnadsarea. Byggnaderna får inte vara större än 650 kvm/st eller vara totalt högre än 10 meter. Undantag görs för en byggnad (teatern) som får vara högst 1000 kvm och 16 meter hög. Teaterscenen och högtalarna ska riktas mot norr. Alla byggnaders fasader ska bestå av trä och fasadlängden mot Skutbergsvägen får inte överstiga 20 meter. För att undvika insyn från friluftsområdet ska en planterad vall placeras i nordvästra delen, mot Skutbergsvägen, ska även planteringar finnas.
 2. Byggnader här får inte vara större än 500 kvm eller vara högre än totalt 12 meter. Eftersom det finns risk för översvämning i detta område ska viktigare byggnader översvämningssäkras. Här finns en allé som föreslås bevaras. Det finns dock möjligt att söka dispens för avverkning av denna eftersom den inte bedöms ha några höga naturvärden. Ett brofäste planeras här.
 3. Här planeras stor del av skog och terräng bevaras. Där ytan är prickad får inga träd fällas, byggnader placeras eller mark hårdgöras. I övrigt får 5% av marken hårdgöras och byggnader om max 50 kvm/st och max 6 meter höga får placeras här. Totalt får 300 kvm bebyggas. Här planeras två brofästen. Gångvägar och byggnadernas placering ska anpassas till terrängen och avståndet mellan byggnaderna ska vara minst 4 meter.
 4. Samma som ovan (3) men här får varje byggnad vara max 70 kvm och totalt får max 400 kvm bebyggas. Dessutom får områdets prickade yta inte förses med in- och utfarter till och från området. Ytan ska också förstärkas med mer plantering.
 5. Samma som ovan (3) men här får varje byggnad vara max 70 kvm. Tre särskilt utpekade träd i detta område får inte fällas. Inom den prickade ytan får inga träd fällas eller gångvägar anläggas längs med strandlinjen.
 6. Här får områdets högsta byggnad placeras (det runda och blå Muminhuset). Byggnaden får inte vara högre än 17 meter (den blåa delen). Totalt får inget på byggnaden vara högre än 27 meter (tak inkl. spira/flaggstång mm). Muminhuset planeras ha fyra fulla våningar. Som högst får området bebyggas med totalt 250 kvm.
 7. Området här får endast användas som restaurang (eller annan form av samlingslokal). Om nuvarande byggnad rivs (motionscentralen) får den ersättas med max 1200 kvm bruttoarea. Det innebär till exempel att det kan bli en byggnad med 600 kvm i två våningar eller max 1200 kvm i en våning. Restaurangen ska ha en fasad av huvudsakligen trä och ha en dämpad färg som tar hänsyn till platsens omgivning och natur.
 8. På ön Ytterholmen gäller samma som för område nr 3 men här får varje byggnad vara max 70 kvm. Totalt får 250 kvm bebyggas. En byggnad får vara max 8 meter istället för 6 meter, eftersom det eventuellt kommer byggas en sago-fyr här. Inom den prickade ytan får marken inte hårdgöras, inga träd får fällas eller gångvägar längs med strandlinjen anläggas.
 9. Här finns det en möjlighet att fylla ut pirens norra del så att vistelseytan blir något större. Som mest får 50 kvm bebyggas här och högst 4 meter totalhöjd. Stranden i viken får inte bebyggas och ska kvarstå som strandbad.
 10. Områdets kulturvärden skyddas med en rad anpassade bestämmelser. Inga av de markerade stugorna får rivas och deras karaktär ska behållas. Områdets karaktär av naturtomter ska bevaras och inga fler byggnader får placeras här. Större träd får inte fällas och max 5% av ytan får hårdgöras. Inom den prickade marken får dessutom inga gångvägar längs med strandkanten anläggas.
 11. I denna delen av vattenområdet får mindre anläggningar placeras, som t ex sagofigurer i vattnet, mindre bryggor och badhytt. En gångbro, huvudsakligen i trä, får placeras mellan piren (9) och Ytterholmen (8) (se markering). I övrigt ska karaktären av öppet vatten kvarstå i området.
 12. I detta vattenområdet får gångbroar anläggas. Se markeringar för de två planerade broarnas tänka placering.
 13. Här placeras ett allmänt tillgängligt ankomsttorg med cykelparkering och gångvägar mm. Som mest får 40% av den oprickade ytan hårdgöras. Här får byggnader om max 70 kvm/st och totalt 250 kvm placeras. Som högst får de vara 4 meter höga. Inom den prickade marken får inga byggnader placeras och området ska planteras och modelleras i syfte att skapa mer ombonad miljö och skydda mot insyn till parken.
 14. Längs Skutbergsvägens södra sida planeras en busshållplats med koppling till parkens entréområde att byggas. Korsningen Bomstadsvägen/Skutbergsvägen byggs om för att skapa huvudled mot väster och Bomstad. Vid infarten till parkeringen planeras ett vänstersvängfält.
 15. Detta området planläggs som parkering. Dagvattenmagasin om 140 m3 per hektar hårdgjord yta ska anläggas för fördröjning och rening. Det ställs även krav på att området ska planteras. I öster ska tätare vegetation skapas. Siktlinjen från Skutbergsvägen till Vänern ska bibehållas. Se Illustrationsplan för tydligare bild. Inga byggnader tillåts inom den prickade ytan, men i områdets västra del kan mindre byggnader om max 70 kvm/st placeras. Totalt får max 250 kvm av den ytan bebyggas.
 16. Inom detta område får inga byggnader uppföras. Här ska området markmodelleras och planteras med träd och buskage för att minska insyn från Skutbergsvägen till parkeringen och temaparken.

Så långt kommunens vilja. Från Karlstadpartiet arbetar vi fortsatt oförtrutet för att få de styrande politikerna att tänka om när det gäller placeringen av parken. Vi vill att Skutberget ska fortsätta utvecklas som det område med fokus på folkhälsa som det varit allt sedan det etablerades på 1940-talet. Det tror vi är bättre såväl för dagens som för morgondagens Karlstadbor.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen
Ledamot fullmäktige

Evabritt Johansson
Ersättare fullmäktige

Planområdets utbredning sett på ett flygfoto över Skutberget.