Extra årsmöte för Karlstadpartiet den 14 juli kl 10.00

Med anledning av att ett antal styrelsemedlemmar för en tid sedan valt att lämna sina poster har Karlstadpartiet Livskvalitet kallat till extra årsmöte den 14 juli kl 10.00. På årsmötet kommer vi självklart att kommentera och diskutera den senaste händelsutvecklingen. Det huvudsakliga, och kanske viktigaste, syftet är dock att genomföra ett fyllnadsval till styrelsen.

Vi kommer också att rapportera från det pågående partiprogramsarbetet, där vi här om dagen gick ut med en första konkretisering i foldern ANNO 2018. Dessutom kommer de olika arbetsgrupperna berätta om det arbete som pågår, ett arbete som kommer att ligga till grund för en fortsatt utveckling av partiprogrammet.

Vi har, stärkta av en opinionsundersökning som visade att hela 15% av Karlstadborna skulle kunna tänka sig att rösta på Karlstadpartiet i det kommande kommunalvalet, ett stort förtroende att förvalta och ett viktigt arbete framför oss. Vi hoppas därför på en god uppslutning och ett gott engagemang på mötet.

Som vanligt kommer det finnas tid för frågor och inspel från mötesdeltagarna. Vi bjuder på kaffe, dryck och enklare förtäring. Väl mött!

DAGORDNING Extra årsmöte

TID: Lördagen den 14/7 med start klockan 10.00
PLATS: Banjogatan 6 på Kronoparken i Karlstad, följ skyltar från avfart mot Klasmossen)

1. Frågan om kallelse utsänts i behörig ordning.

2. Genomgång av röstlängd enligt § 2 i stadgarna.

3. Val av mötesfunktionärer; ordförande, sekreterare, två justeringspersoner tillika rösträknare.

4. Godkännande av dagordning och anmälan av frågor att behandla under punkt 17.

Punkt 5–8 utgår då det är extra årsmöte.

9. Val av ordförande för styrelsen, mandattid 1 år.

10. Val av övriga styrelseledamöter för två år. Därvid skall eftersträvas att halva antalet styrelseledamöter och suppleanter väljs vartannat år.

11. Under valår;

a) Fastställande av handlingsprogram inför valet

b) Val av namn på valsedel till kommunfullmäktige

12. Val av en revisor och en revisorssuppleant.

13. Val av två ledamöter samt en suppleant

Punkt 14–16 utgår.

17. Frågor som anmälts under punkt 4.

18. Övriga frågor och information.