Bygget av äventyrslekparken stoppas av kommunens tillsynsenhet “Åtgärderna som påbörjats är förbjudna”.

 

Bygget av äventyrslekparken saknar dispens och är en förbjuden åtgärd. Nu är bygget stoppat.

“Med anledning av länsstyrelsens beslut står det klart att uppförandet av en lekpark på den nu aktuella platsen står i strid med gällande strandskydd då den kan komma att hindra och/eller avhålla allmänheten från att beträda området. Åtgärderna som har påbörjats är förbjudna och omfattas inte av någon tidigare meddelad dispens från strandskydd varför stadsbyggnadsnämnden beslutar att förbjuda fortsatt förberedelse- och anläggningsarbete på platsen.”

Så skriver Karlstad kommuns stadsbyggnadsförvaltning i ett beslut som offentliggjordes idag 2021-02-23.

Beslutet går därmed stick i stäv med det beslut som kommunen tog i början på februari, efter att lekparksbygget anmälts bl a Karlstadpartiets fullmäktigeledamot Peter Sörensen. Då avvisade man anmälan och vidhöll att ingen strandskyddsdispens krävdes med motivet att åtgärderna syftade till att öka allmänhetens tillgång till området. Men nu har man alltså helt bytt uppfattning.

–Kommunens ansvariga, såväl byggherren – teknik- och fastighetsförvaltningen och tillsynsmyndigheten – stadsbyggnadsförvaltningen, tycks ha enats om att ta en rövare för att försöka runda strandskyddsreglerna genom att gemensamt hävda att det inte skulle krävas någon dispens. Detta trots att de rimligen borde varit väl medvetna såväl om att ett dispens skulle krävas som om att en sådan med största sannolikhet inte skulle beviljas. Inte minst av tillsynsmyndigheten är detta ett oerhört märkligt agerande, säger Peter Sörensen.

Karlstadpartiet kontaktade under dagen teknik- och fastighetsförvaltningen för att höra om de avser att trots beskedet gå vidare med att söka en strandskyddsdispens. Beskedet blev kort att ”arbete pågår”.

–Att söka dispens i det här läget känns i mina ögon tämligen meningslöst. Så jag förstår inte varför något arbete skulle pågå. Utan dispens är det arbeten man gjort på platsen dessutom ett svartbygge och att betrakta som ett miljöbrott. Rimligen bör någon form av vite utdömas där teknik- och fastighetsförvaltningen bl a döms att återställa platsen i det skick den var innan arbetet påbörjades, säger Peter Sörensen.

–Det kostar tyvärr en massa skattepengar att inte ha koll på lagar och regler. Förhoppningsvis har det här blivit en tankeställare för samtliga ansvariga på Karlstads kommun, vilket leder till att strandskyddsfrågan framledes kommer hanteras på ett mer ansvarsfullt och professionellt sätt, avslutar Peter Sörensen.