Även Lecab Plaza på Kronoparken visar sig sakna bygglov för sin LED-belysning. “Kommunen brister i lovhanteringen”

Lecab Plaza by night. Betydande påverkan på omgivningen menar Karlstadpartiet. Kommunen håller inte med.

Enligt plan- och bygglagen är ljusanordningar som har en betydande påverkan på omgivningen bygglovspliktiga. Men när Karlstadpartiet kikat närmare på hur stadsbyggnadskontoret efterlever lagens krav har man upptäckt flera brister. Nyligen upptäcktes hur det nya höghuset i Helmiarondellen saknade bygglov för sin omfattande LED-belysning. Och nu har ännu ett liknande fall upptäckts. Även Lecab Plaza på Kronoparken saknar bygglov för sin kraftfulla LED-belysning av takfoten. Och ännu ett tillsynsärende är därför inlett.

–I fallet med Lecab Plaza hävdar kommunens stadsbyggnadsavdelning när jag för frågan på tal att de bedömt att den inte är lovpliktig. Men såväl skriftligt beslut i frågan som motivation saknas. Kommunen saknar en tydlig policy på det här området och det vi sett i vår granskning indikerar att det finns brister i hanteringen av bygglov för denna typ av ljusanordningar, berättar Peter Sörensen.

–Tittar man en kvällsbild på miljön kring Lecab Plaza så menar jag, oavsett vad man anser om huruvida detta är snyggt eller inte, att den ljusinstallationen med sin placering och ljusstyrka under dygnets mörka timmar har en betydande påverkan på den aktuella miljöns gestaltning, både på nära och långt håll. Och att den därmed tveklöst borde vara att anse som  lovpliktig i lagens bemärkelse, fortsätter Sörensen.

Allt fler kommuner, som t ex Stockholm, tar idag fram tydliga program för belysning av stadsrummet.

–Min upplevelse är att kommunens stadsbyggnadsförvaltning hanterat och hanterar denna lagstadgade fråga alltför lättvindligt och otransparent. Förvaltningens resonemang bör liksom beslut – i mina ögon – i frågor rörande detta hanteras skriftligt och diarieföras, för att säkerställa rättsordningen. Och inte som idag – muntligt eller i interna veckomötesprotokoll, säger Peter Sörensen

–I och med utvecklingen av ljusstarka LED-slingor med variabel färg och styrka har helt nya möjligheter att belysa det offentliga rummet öppnats upp och det tycks mig, givet de fall vi nu uppmärksammat, finnas ett behov av att stadsbyggnadsförvaltningen tar fram en policy där man förtydligar för byggbranschens aktörer – och kanske för sina egna bygglovshandläggare – vad som är lovpliktigt eller inte. Kommunen måste ta befälet över ljussättningen av det offentliga rummet och hanteringen måste bli rättssäker, avslutar Peter Sörensen.

LÄNK: Fasadbelysning i Stockholm (Belysningsprogram)