Arrendatorernas överklagande av kommunens detaljplaneförslag för muminparken

Kommunens förslag att anta detaljplanen för muminparken överklagas nu till Mark- och miljödomstolen.

Nedan återges i sin helhet det överklagande som arrendatorerna avser att skicka in till Mark- och miljödomstolen.

Överklagande av Antagande av detaljplan för Skutbergets temapark, dnr SBN 2017-201, antagen den 19 december 2019 § 7.

Vi är berörda av kommunens beslut att etablera Muminland på Skutberget, eftersom vi bor grannar med Skutberget och kommer att störas av ökad trafik och buller. Våra synpunkter till granskning blev inte tillgodosedda och vi har lämnat dessa inom föreskriven tid till stadsbyggnadsförvaltningen.

Syftet med överklagandet är att antagande av detaljplan för Skutbergets temapark ska avslås.

Först och främst för att det strider mot allemansrätten och strandskyddet.
Skutberget ligger inom område av riksintresse enligt 4 kap 2§ miljöbalken (Vänern med öar och strandområden). Området är av riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden. Exploateringsföretag och ingrepp i miljön får endast komma till stånd om områdets natur- och kulturvärden inte påtagligt skadas. Vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag och ingrepp i miljön ska turismens och det rörliga friluftslivets intressen särskilt beaktas.
För området gäller utökat strandskydd om 300 meter.
Skutberget är en värdefull kulturmiljö med flera särskilt kulturhistoriskt värdefulla hus och ett fornlämningsområde.
Skutberget är skyddsområde för råvattentäkt.
Karlstads kommunledning har själva har pekat ut Skutberget som ett område med höga friluftsvärden i Naturvårds- och friluftsplan Del 3 – Värdefulla naturområden, 2016, samt i NV-04528-15: värdebeskrivning till F0 3 Vänern – Norra skärgården.

I Remissvar Översyn av riksintresseområde för friluftslivet Dnr KS-2013-269 Dpl 45. beskriver Karlstad kommunledning själva Skutbergets stora värde som friluftsområde. Citat: ”Friluftsområdet Skutberget väster om Karlstad, är ett extremt välbesökt friluftsområde som ligger lättillgängligt nära Karlstad. Området utgör en viktig replipunkt ut till Vänern för såväl sommargäster som vinterbaserat friluftsliv. /…/ Skutberget är beläget vid Vänerstranden på cykelavstånd från Karlstads centrum. Statistiken visar att Skutberget under 2012 hade ca 175.000 besök /…/ Det är ett av få ställen inom Karlstads kommun som är utpekat för friluftsliv och rekreation invid Vänern och området utgör sedan lång tid tillbaka ett etablerat motions- och rekreationsområde. Sen 1950-talet då syftet var en attraktiv plats för motion och bastubad, har Skutberget utvecklats till att omfatta motionsspår, utegym, mtb-slinga, discgolfbana, fotbollsplaner, volleybollplaner, kanotuthyrning, windsurfing, skidspår vintertid, amfiteater, ytor för lek och spontanidrott, fina ytor för bad med både klippor och strand och mycket mer. Inom området finns två anläggningar – en byggnad med motionscentral med gym, dusch, bastu och en mindre pool samt en byggnad för restaurang och kiosk. Ett av Skutbergets stora värden är dess utmärkta läge och miljö, vackra omgivningar endast ett stenkast från staden.”

I detaljplanen hänvisas till Översiktsplan för Karlstad Kommun 2012-09-16, antagen 2014, att en upplevelseanläggning kan lokaliseras till Skutberget. MEN där står under punkt 4.3.5
Citat: ”Tillkomsten av en upplevelseanläggning ska inte försämra tillgängligheten till Skutbergets och Sörmons friluftsområde /…/ Enligt kommunstyrelsens direktiv ska anläggningen vara en året-runt-anläggning med stark lokal och regional prägel och gärna innehålla bad. Fritid, rekreation, träning, hälso- och friskvård ska vara nyckelord i verksamheten. /…/ Vänerns och Klarälvens unika resurs ska tas tillvara.”

Ett Muminland motsvarar inte på något sätt dessa direktiv.

I detaljplanen hänvisas till att det nuvarande planprogrammet för Skutberget 2011-08-31, pekar ut det nu aktuella planområdet för upplevelseanläggning. Det är fel! I planprogrammet anges två alternativa platser för upplevelseanläggning; golfbanan och fotbollsplanerna. I planprogrammet betonas att stränder, badvik, sommarstugor, motionsgård, öar, forn- och kulturhistoriska lämningar ska bevaras.

Planprogrammet för Skutberget 2011-08-31 tillåter inte heller privatisering av området. Citat: ”Även vid en kommande utveckling av Skutbergsområdet och motionscentralen är det viktigt att området inte privatiseras. Allmänhetens tillgänglighet och möjlighet att röra sig fritt i området ska säkerställas även för framtiden”

I detta planprogram listas även kriterier för en ev upplevelseanläggning. Citat: ”Kommunstyrelsen har beslutat om ett antal utgångspunkter och kriterier som en eventuell upplevelseanläggning ska underordna sig: /…/

• Den ska vara en föregångare i anpassning till den omgivande naturen
• Anläggningen ska vara en åretruntanläggning, med stark lokal och regional prägel och gärna innehålla bad
• Fritid, rekreation, träning, hälso- och friskvård är nyckelorden i verksamheten
• Vänerns och Klarälvens unika resurs tas tillvara”

Ett Muminland motsvarar inte på något sätt dessa kriterier. Det är en nöjesanläggning och inte en friluftsanläggning.

Strandskyddet är inom området utvidgat till 300 meter. För att få dispens från strandskyddet krävs särskilda skäl, och åtgärden får inte ha negativ inverkan på strandskyddets syften. Inom strandskyddade områden får man inte utföra anläggningar eller anordningar, om de hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Miljöbalken 7 kapitlet 18 c §: ”Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser /…/ behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.”. (T ex att en hamn måste ligga vid vatten.) Att Muminvärldens ägare “har önskemål om” tillgång till innanhav och öar är inte tillräckligt skäl. Det bevisas av att den Muminpark som öppnades i Japan 2019 ligger vid en liten sjö som är som mest 500 m bred, och saknar öar.

Temaparksområdet på Skutberget kommer att inhägnas och tillgängligheten begränsas till en betalande allmänhet, under den tiden som flest vill utnyttja Skutberget. Detta strider tydligt mot strandskyddets syfte. En sagopark är inte ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Området har inte tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Karlstad kommun utlovar i sin sk ”Vision” att kompensera för de funktioner som hamnar inom temaparksområdet (förlorad badvik, bryggor, motionscentral, båtramp mm) med nya anläggningar på annan del av Skutberget. Detta är inte genomförbart eftersom strandskyddet förbjuder muddring, trädfällning, nya byggnader, bryggor mm. Den nya platsen är även för grund för att möjliggöra en båtramp. Här vilseleds Karlstads invånare.

I detaljplanen anges cirka 6.000 kvm byggnadsarea inom temaparksområdet, vilket kommer att kraftigt förändra och försämra områdets karaktär. I detaljplanen finns endast ett fåtal hus utritade. Här saknas en realistisk ritning över vad som kommer att byggas och en modell över hur det kommer att uppfattas för såväl besökare, från vattnet och grannskapet.

I planbeskrivningen anges att huvudbyggnaden (Muminhuset) får vara 27 meter högt. Det motsvarar ett tiovåningshus, vilket kommer att vara ett stort ingrepp i den känsliga miljön och kommer att synas långt utanför temaparken. Omgivande träd är mestadels låga, vindpinade tallar, varför en så hög byggnad kommer att långt överskrida trädtopparna. Det planeras en mycket stor, 12 meter hög restaurang i sjönära läge. Ljud från teatrar kommer att bli störande för oss närboende samt besökare utanför temaparken.

Skutberget är ett viktigt område för reliktbock, vildbin och groddjur. Reliktbocken är en rödlistad art som kräver gamla solbelysta tallar. Trädfällning, bebyggelse och kraftigt ökat antal besökare försämrar för dessa arter. I området finns en biotopskyddad allé (vid båtiläggningsrampen) som enligt planen ska fällas.

I artikeln ”Kommunens planerade investeringar för att förbereda för en Muminpark kan bryta mot lagen” VF 4 jan 2020 påpekas att de satsningar som kommunen ska göra för att förbereda för Muminparken, drygt 73 miljoner kronor, varav drygt 31 miljoner ska gå till sådant som parkeringsplatser och vatten och avlopp till parken, kan röra sig om olagligt statsstöd. Investeringarna görs bara för det här behovet och gynnar bara en enskild näringsidkare.

Det är även tveksamt om en kommun ens kan engagera sig alls i ett projekt som Muminlandet. Det finns ett prejudikat från 70-talet när man ville bygga ett ”Dennisland” i Skåne, där kommunen inte fick rätt att involvera sig, eftersom det ansågs huvudsakligen syfta till reklam för en kommersiell seriefigur utan lokal förankring. (Denna etablering gjorde Hasse och Tage så upprörda att de gjorde filmen ”Äppelkriget”. Det finns många paralleller mellan detta projekt och Muminetableringen på Skutberget)

Kommunen har redovisat olika siffror för antalet besökare i Muminparken. En siffra är att 400.000 besökare krävs för att anläggningen ska vara lönsam. Att en Muminpark i Karlstad skulle få lika många eller fler besökare än parken i Nådendal är mycket osannolikt. I planen står att “Muminvärlden i Nådendal är så speciell att människor kommer från hela världen för att besöka parken”. Varför skulle dessa välja att istället åka till Karlstad som har sämre kommunikationer och saknar kulturell koppling till Mumin? För stockholmare är det naturligare att besöka Mumin i Nådendal än att åka till Karlstad. I debattartikeln ”En glädjekalkyl av HUI?” VF 3/6 2018 ställs flera relevanta frågor som behöver redas ut. T ex ”För att komma upp till break even förväntas Karlstadsbor med barn i målgruppen stå för 24 000 årliga besök /…/ Det innebär att alla barn i Karlstad i förskoleåldern, tillsammans med alla sina familjemedlemmar, besöker parken varje år”. Det saknas en realistisk kalkyl för vilka besökare som beräknas besöka parken.

I planen jämförs Muminparken med Junibacken som har 400.000 besökare per år. Junibacken har en bredare målgrupp, har öppet året runt och ligger i Stockholm. Man jämför också med Alfons Åbergs Hus i Göteborg. De har öppet året runt, men har endast 62.000 besökare per år. Både Junibacken och Alfons Åbergs hus har svenska rötter vilket rimligtvis lockar fler svenska besökare. Man kan även notera att Junibacken har gått i konkurs flera gånger och numera är lönsamt enbart pga att det har lägre momssats för att det klassas som museum, för att det inte betalar några royalties till Astrid Lindgrens ättlingar och att Junibackens vinst har varit skattefri pga gamla förluster i moderbolaget.

Temaparken kommer att medföra gigantiska trafikproblem. 400.000 besökare, med fyra personer i varje bil, innebär 100.000 bilar under fyra månader, vilket blir ca 1.000 bilar per dag. Merparten av besökarna kommer troligen att anlända under ett par timmar på förmiddagen och behöva parkering under 3-4 timmar. Redan idag kör många Skutbergsbesökare fel när de ska mot motorvägen och hamnar på våra återvändsgator Fintavägen och Kattviksbacken. Trafikproblemen vid våra fastigheter kommer att öka markant. Vägar, parkering och besökare kommer att generera stora mängder förorenat dagvatten som utan rening rinner direkt ut i Kattfjorden, som är råvattentäkt för Sörmons vattenverk som försörjer Karlstads invånare med dricksvatten.

Skutberget anlades på 1940-talet genom kommunala och frivilliga insatser med Anders Forsell som drivande kraft. Tanken var att skapa ett reservat för alla Karlstadbor som saknade sommarstugor eller en egen badstrand. Vi som är födda på 30-talet har själva arbetat under skolans friluftsdagar med att fylla ut gropar och anlägga gräsmattor. Sandstranden som ska bli en del av Muminparken var på 1930-talet en kullerstensvik som fyllts med sand som skänkts från en grusgrop i Mellerudstorp. Anders Forsell övertalade ägaren Axeline Carlborg att sälja Skutberget till Karlstads kommun för en symbolisk summa, med syftet att Skutberget skulle bli en lunga för alla Karlstadsbor, för all framtid. Att överlåta den populäraste och mest besökta bästa delen av Skutberget till ett utländskt, privat företag med kommersiella intressen är ett svek både mot dessa frivilliga krafter, och mot kommande generationer.

Skutberget är unikt i Karlstad och borde utvecklas ytterligare, inom ramen för att vara ett öppet och tillgängligt naturområde präglat av friluftsliv och rekreation. Utan stängsel och avgifter. Strandskyddet måste respekteras. En eventuell Muminpark kan byggas på annan plats.