Allvarliga brister inom tillsynen av strandskydd. Karlstadpartiet kallar till möte med Länsstyrelsens ledning.

Strandskyddet har ett starkt stöd bland det svenska folket visar en undersökning från Naturskyddsföreningen. Foto: Naturskyddsföreningen.

Karlstadpartiet har de senaste månaderna granskat såväl Karlstad kommuns som Länsstyrelsens arbete med ett efterleva sina lagstadgade skyldigheter som tillsynsmyndigheter inom strandskyddsområdet.

–Bristerna som vi funnit är tyvärr omfattande, och vi ser mycket allvarligt på detta, säger partiets fullmäktigeledamot och talesperson Peter Sörensen, som haft huvudansvaret för granskningen.

Bland annat har Karlstadpartiets granskning visat att:

  • Karlstads kommuns stadsbyggnadsförvaltning vid en tillsyn från Länsstyrelsen 2018 visade sig varken ha tagit fram någon behovsutredning eller någon tillsynsplan, båda lagstadgade dokument enligt Miljöbalkens 7 kap och Miljötillsynsförordningen.
  • Karlstads kommuns stadsbyggnadsförvaltning förefaller helt ha struntat i att ta fram lagstadgade behovsutredningar, tillsynplaner och förteckningar över tillsynsobjekt för strandskyddade områden under det senaste decenniet fram till tillsynen 2018. Och att arbetet även efter 2018 varit mycket bristfälligt.
  • Länsstyrelsen i Värmland, som har ansvar för att hålla koll på att kommunerna sköter sitt tillsynsarbete, under åren 2019-2021 struntat i att ta fram den Tillsynsvägledningsplan som man enligt lagen är skyldig att ta fram vart tredje år.

Efter en serie skriftväxlingar och samtal med några av länsstyrelsens allra högsta chefer, bl a tillsynschef Torben Ericson, har vi idag nått vägs ände och verkar nu därför för ett skyndsamt möte. Följande mail sändes idag till verksamhetschef Torben Ericson, med kopia till bl a landshövdingen och media:

Hej Torben,

ditt svar är i mina ögon mer än milt förvirrande. Ert ansvar är ju i första hand att kolla upp att kommunerna sköter sig. Och det är ju ett lagstadgat ansvar som åvilar er i egenskap av tillsynsmyndighet. Ett ansvar som ni i mina ögon närmast helt förefaller strunta i att ta.

Dina svar – och ickesvar – gör mig, givet din roll som högsta chef över tillsynen, uppriktigt oroad såväl för strandskyddet som över er administration.

Jag känner ett starkt behov av att i närtid sitta ner och diskutera med dig och länsstyrelsens högsta ledning hur ni bedriver ert tillsynsarbete på strandskyddsområdet. Här tycks råda många och stora brister sett ur lagstiftarens – dvs statens – intentioner och krav. Och så kan det inte få fortgå.

Än så länge har länsrådet Johan Blom, trots att vi haft timslånga samtal om problematiken, bara bollat frågan vidare neråt. Och tycks inte ta den oro jag ger uttryck för på allvar. Landshövding Georg Andrén har hittills tigit helt still.

Är det Länsstyrelsens uppfattning att allt är helt under kontroll när det gäller efterlevnaden av Miljöbalken och Miljötillsynsförordningen och såväl Länsstyrelsen som de värmländska kommunerna uppfyller de krav som lagstiftaren – dvs staten – satt upp? Eller är det kanske i era ögon en oviktig fråga? Eller kanske rent av en het potatis som ni inte vill ta i?

Det är hög tid att vi en gång för alla lyfter den frågan till högsta nivå i Länsstyrelsen.

Den värmländska naturen har inte tid att vänta.

Med vänlig hälsning,

Peter Sörensen
Ledamot
Fullmäktige
Karlstads kommun

En ny undersökning från Kantar Sifo gjord på uppdrag av Naturskyddsföreningen visar att tre av fyra svenskar vill se ett förstärkt strandskydd längs kusterna och större tätorter.

– Signalen till Sveriges regering är tydlig. Allmänheten vill fortsätta ha tillgång till stränder, bad och friluftsliv. Storleken på plånboken ska inte avgöra möjligheten till detta, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

–För ett så naturpräglat län som Värmland, med Klarälven, Vänern, Fryken och massor av andra stora sjöar och vattendrag, borde detta vara en fråga som i högsta grad engagerar Värmlänningarna. Blotta misstanken om att strandskyddslagarna inte efterlevs är därför allvarlig. Vi hoppas därför att landshövding Georg Andrén och hans kollegor i Länsstyrelsens ledning anser att detta är en viktig fråga att bringa klarhet i och att de hörsammar vårt önskemål om ett skyndsamt möte i frågan, säger Peter Sörensen.

FAKTARUTA

Enligt Miljötillsynsförordningen (2011:13) ska kommunens tillsynsmyndighet i sitt tillsynsarbete årligen ta fram och uppdatera en rad dokument för att säkerställa att strandskyddets förbudsregler efterlevs:

  • En behovsutredning som avser en tid om min tre år och som ska uppdateras varje år
  • Ett register över de tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn
  • En samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken som ska upprättas varje år