20 miljoner till ett akut äldrevårdslyft i Karlstadpartiets budgetförslag 2023-2025. “–Bristerna i äldrevården måste ges högsta prioritet!”

Omslagsbilden till Karlstadpartiets budgetförslag 2023-2025

“En studie som vi själva gjort av de senaste tio årens tillsynsrapporter från samtliga äldreboenden vittnar med skriande tydlighet om att dagens äldrevård dras med stora, stora kvalitetsproblem, skriver Karlstadpartiet i sitt nypublicerade budgetförslag. Av tillsynsrapporterna kan man, fortsätter partiet, konstatera att det på i princip samtliga kommunens äldreboenden råder allvarliga och omfattande brister. De klarar inte av att leva upp till kommunens uppsatta mål om en god vård. Och kommunen bryter närmast regelmässigt mot sina egna service- och värdighetsgarantier. Därför lägger vi hela 20 miljoner på ett akut och kraftfullt åtgärdspaket som vi gett namnet Äldrevårdslyftet.”

Äldrevårdslyftet innehåller dels ett krav på en snabbutredning av måluppfyllelsen på de olika äldreboendena, på akuta åtgärder för att höja måluppfyllelsen t ex genom förstärkt bemanning och på införande av ett sk Early Warning System för att tidigt kunna upptäcka och förekomma allvarligare problem. Dessutom föreslås att samtliga tillsynsrapporter ska dras som egna punkter på vård- och omsorgsnämndens möten samt offentliggöras på kommunens webbplats.

Budgetförslaget innehåller dessutom en rad kraftfulla förstärkningar på miljö-, demokrati- och stadsplaneringsområdet. På miljösidan handlar det bland annat och krav på avveckling av Karlstad Airport, på att avbryta planerna på exploatering av den rödlistade nyckelbiotopklassade skogen på Månsberget och ett förslag på att konvertera kommunens återvinningscentraler till återbrukscentraler och därigenom ta en tätposition i den svenska utvecklingen på avfallshanteringssidan.

På demokratisidan handlar det bland annat om krav på en uppskärpning av reglerna för diarieföring och på ett stopp för muntliga avtal genom ett krav på att avtal ska ingås skriftligt. På stadsplaneringsområdet föreslår man en budgetförstärkning på en miljon för underhåll av parker, lekparker och  grönytor plus en miljon för en förbättrad tillsyn av strandskyddet och av kommunens kulturmiljöer.

Även partiets tidigare paradfråga, Skutberget, får en rejäl slant. En miljon vardera till renovering av swimmingpoolen och gymet på Skutbergets motionscentral. Tre och en halv miljon i resursförstärkning till drift och underhåll av Skutbergets motionscentral. Och en miljon till inrättande av en intendent med ansvar för drift och utveckling av hela Skutbergsområdet, enligt förebild från upplägget på Alsters Herrgård.