Utvecklingen av Skutberget verkar ha urartat till ett politiskt sandlådekrig

Karlstadpartiets politiske talesperson Peter Sörensen är bekymrad över hanteringen av Skutbergets utveckling

”Planerad temapark hanteras i en separat detaljplan och utgör ett viktigt tillskott till länets besöksnäring som ett starkt besöksmål för barnfamiljer. Detaljplanen för temaparken är nära knuten till visionen och planprogrammet eftersom etableringen ger vissa förutsättningar för planprogrammet, som annars behöver omprövas.”

I den godkännandehandling som i december 2019 beslutades av kommunens högsta beslutande organ – kommunfullmäktige – står klart och tydligt uttryckt att planprogrammet, om detaljplanen för temaparken inte förverkligas, behöver omprövas. Och något annat vore heller knappast rimligt.

När kommunens upplägg för temaparken nu visat sig bryta mot flera lagar och detaljplanen skrinlagts, är det plötsligt annat ljud i skällan. Trots att man redan vid en snabb genomläsning av inledningen till godkännandehandlingen kan konstatera att den bygger på planförutsättningar och tankegods som nu helt förändrats, vidhåller det blågröna styret, med stöd av såväl Sverigedemokraterna som Socialdemokraterna, att planprogrammet och visionen inte behöver avbrytas och tas om.

Den politiska styrningen antar allt mer formen av ett sandlådekrig, anser Peter Sörensen

Som om det fanns behov av ytterligare förvirring i frågan lanserade det blågröna styret här om dagen ett s k politisk initiativ med egenhändigt hopsnickrade idéer kring tre lösryckta byggnader på Skutberget. Skutbergsgården och Fintagården som är belägna inom planprogrammets område, samt Motionscentralen som ligger utanför, inom det numer skrotade temaparksområdet. Enligt planprogrammet och visionen, det som det blågröna styret med stöd av ovan nämnda partier alltså tycker fortfarande är aktuellt, skulle Skutbergsgården rivas och ersättas med ett vindskydd. Även Motionscentralen skulle rivas, och ersättas av en ny servicebyggnad där joggingspåret korsar Bomstadvägen.

Som folkvalda är det vår uppgift att styra genom att ta fram och fatta beslut om styrdokument. Och tjänstemännens uppgift att följa och utföra det som står i dem. Just nu är det i mina ögon fullkomligt kaos i den politiska styrningen av utvecklingen av Skutberget. Det hela antar allt mer formen av ett politiskt sandlådekrig och jag blir uppriktigt oroad över hur kommunstyrelsens ordförande och mina kollegor i fullmäktige hanterar sitt politiska ansvar. Det här är i mina ögon inte ansvarsfull samhällsplanering.