Öppet brev till kommunfullmäktiges presidie rörande ordningen under fullmäktiges sammanträden

Får man bete sig hur som helst på kommunfullmäktiges sammanträden frågar sig Peter Sörensen (KPL).

I kommunfullmäktiges arbetsordning läser jag:
“Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från det som ärendet berör och inte rättar sig efter tillsägelse får ordföranden ta ifrån hen ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under anförandet. Ledamöterna ska uppträda på ett sådant sätt att man visar respekt för varandras åsikter samt undvika personangrepp. Ordförande ansvarar tillsammans med vice ordförandena för att mötet hålls under ordnade former och med respekt för demokratin. Demonstrationer och/eller andra opinionsyttringar får inte förekomma under kommunfullmäktiges sammanträden. Ordföranden kan avvisa ledamot, ersättare eller åhörare som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse.”

Mot bakgrund av vad som utspelades under gårdagkvällens (torsdag den 20 oktober 2022) fullmäktigemöte vill jag därför ställa ett antal ordningsfrågor till presidiet:

  1. Vid ett tillfälle när jag under gårdagkvällens sammanträde hade ordet och nämnde hur det var vanligt med en viss ordning ute i kommunerna rörande regler för politiska sekreterare ropade flera ledamöter unisont nej från stolsraderna. Anser presidiet att det är förenligt med kommunfullmäktiges arbetsordning med avseende på respektfullt uppträdande och opinionsyttringar att fritt ropa ut sin mening i salen medan en talare har ordet?
  2. Om svaret på fråga 1 är nej, varför ingrep presidiet trots detta inte?
  3. Vid upprepade tillfällen när jag hade ordet igår uttryckte flera personer sin åsikt genom att uttryckligt himla med ögonen och göra tydliga grimaser, skaka på huvudet eller skratta hånfullt – en av dessa var Christian Holm Barenfeldt (M) som satt på främre raden, alldeles framför presidiet. Anser presidiet att detta är förenligt med kommunfullmäktiges arbetsordning med avseende på respektfullt uppträdande och opinionsyttringar?
  4. Om svaret på fråga 3 är nej, varför ingrep presidiet trots detta inte?
  5. Talartiden i fullmäktige är ju numer, från att tidigare ha varit oreglerad, nerskuren till fem minuter per inlägg. Också det regleras i arbetsordningen. Jag noterar dock att ni börjar räkna tiden så fort ni tilldelat någon ordet. Det innebär att hela transporten fram till scenen, upp för trappan och fram till talarpulpeten inklusive att få ordning på papper och mikrofon ingår i dagsläget i talartiden. Sitter man långt bak i salen kan det innebära att uppemot 30 sekunder kan gå innan man kommit på plats i talarstolen. Har man någon form av funktionshinder kan det ta långt över en minut. Det tycks mig vara en märklig ordning, som ytterligare beskär den redan mycket korta talartiden. En bättre ordning vore i mina ögon att räkna tiden från den stund man tar plats i talarstolen. Är detta möjligt? Vad är presidiets syn på detta?
  6. Avslutningsvis en fråga av mer funktionell karaktär. I dagsläget är det svårt att hålla ordning på hur mycket tid som förflutit när man talar, då den enda synliga klocka som visar detta är på duken som är vänd mot salen. Den är mycket svår att se från talarstolen. Jag, och säkert många med mig, skulle sätta värde på om det i talarstolen gick att se hur lång tid som har förflutit av talartiden. Är detta något som presidiet skulle kunna tänka sig att på eget bevåg se över?

Om svaret på fråga 1 och 3 ovan är nej, skulle jag önska att presidiet på kommande kommunfullmäktige mot bakgrund av denna skrivelse förtydligar detta inför fullmäktige på nästa sammanträde.

Jag skulle avslutningsvis vilja be presidiet att skicka en kopia av denna skrivelse till alla kommunfullmäktiges medlemmar. Om detta inte är möjligt så vänligen meddela mig det, så får jag ombesörja det på egen hand.

Tack på förhand. Och stort lycka till till presidiets medlemmar i era för lokaldemokratins funktion så viktiga roller.

Med vänlig hälsning,

Peter Sörensen
Ledamot
Kommunfullmäktige