Om att hålla sig till ämnet, visa respekt för andras åsikter och undvika förolämpningar och personangrepp vid debatter i fullmäktige

Förbättra efterlevnaden av reglerna för debatter i kommunfullmäktige, uppmanar Peter Sörensen från Karlstadpartiet

Du som följde gårdagkvällens digitala kommunfullmäktigemöte noterade kanske att jag under ett debattinlägg avbröts av kommunfullmäktiges ordförande Anders Knape. Motivet var att jag avvek från ämnet i den motion som diskuterades. Hans agerande var helt korrekt. Enligt reglerna får man inte avvika från ämnet. Och mitt inlägg avvek från ämnet. Inget snack om saken.

Det jag däremot hade åsikt om var min upplevelse av att hans tillämpning av regeln var inkonsekvent. Under mina vid det här laget tre år i fullmäktige har Anders Knape, åtminstone vad jag kan minnas, aldrig åberopat denna regel tidigare. Trots att det i mitt tycke sannerligen funnits gott om tillfällen att göra det.

Detsamma gäller en hel del andra regler för fullmäktige. Regler som är avsedda att upprätthålla kvaliteten, ordningen och den ömsesidga respekten under debatter i fullmäktige. Och på så vis skapa goda möjligheter för en givande och intressant debatt. Här finns, tycker åtminstone jag, utrymme för förbättring.

Jag tog därför idag tillfället i akt att skriva några rader om detta till kommunfullmäktiges s k presidium, där Anders Knape är ordförande. Och eftersom jag tycker att frågan är av ett stort allmänintresse så delar jag här nedan med mig en kopia av brevet.

Det ska bli spännande att se vad responsen blir. Jag hoppas på ett positivt gensvar.

Hej Anders och övriga presidiemedlemmar,

med anledning av att fullmäktiges ordförande Anders Knape – på goda grunder enligt §27 i Arbetsordningen för kommunfullmäktige – under gårdagens fullmäktigemöte avbröt ett anförande från mig för att jag avvek från ämnet, skulle jag vilja lyfta några tankar rörande efterlevandet av gällande regler för fullmäktige.

I arbetsordningen §27 står bl a:

“Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från det som ärendet berör och inte efter tillsägelse av ordförande rätta sig får ordföranden ta från honom ordet.”

Regeln är utmärkt och jag skulle önska att den påkallades oftare. Under mina tre år som ledamot i kommunfullmäktige har denna regel, så vitt jag kan minnas, inte påkallats vid ett enda tidigare tillfälle. Trots att det vid ett flertal tillfällen, åtminstone i mitt tycke, funnits skäl att göra det.

Jag skulle därför önska att regeln användes mer konsekvent och att den tillämpas på samma sätt för alla talare, från alla partier, vid alla tillfällen. Det tror jag att på ett mycket positivt sätt skulle bidra såväl till en ökad kvalitet i samtalet som till en ökad respekt och intresse för det från utomstående åhörare.

“Debatter får gärna vara tuffa. Men de måste ske med ömsesidig respekt för varandras olika åsikter. Och med fokus på sak istället för på person.”

Detsamma gäller en rad andra regler, där jag tycker att det finns utrymme för förbättring i efterlevnaden

I Handbok för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i Karlstads kommun läser jag t ex:

“När du står i talarstolen, tänk på att visa respekt för andras åsikter och undvik förolämpningar och personangrepp.”

I politikens natur ligger inbyggt att olika partier har olika åsikter. Och att dessa ställs mot varandra och debatteras i fullmäktige. Det är ju det som är politik. Och demokrati.

Debatter får gärna vara tuffa. Men de måste ske med ömsesidig respekt för varandras olika åsikter. Och med fokus på sak istället för på person. Därför tycker jag att ovanstående regel borde åberopas och påminnas om oftare än idag.

Så kan jag t ex tycka att Magnus Resares (M) närmast svavelosande debattinlägg när vår motion om lokalerna på Skutberget avhandlades, också det borde ha föranlett ett ingripande från kommunfullmäktiges ordförande.

I samma handbok finns t ex också regler för hur interpellationer ska hanteras. Här står t ex:

“Vid debatten så får alla ledamöter och tjänstgörande ersättare delta. Kutym är dock att personen som ställt interpellationen tar ordet först för att bemöta det skriftliga svaret.”

Också på detta område råder det i mitt tycke en olycklig förvirring beträffande efterlevnaden. Något som t ex uppmärksammades av gårdagkvällens vältalige interpellant Anders Hammarström (V). Här finns i mitt tycke utrymme för ett förtydligande från presidiet så att man som ledamot kan förbereda sitt anförande på bästa sätt.

Det blir olyckligt och svårbegripligt när det uppstår osäkerhet om vilka regler som gäller och när och hur de ska tillämpas. Gällande regler bör vara kända av alla och arbetet med att upprätthålla efterlevnaden av dem bör ske på ett konsekvent sätt, så att ingen särbehandling sker.

Jag tror därför att det vore välgörande för debattklimatet, trivseln och upprätthållandet av den ömsesidiga respekten om kommunfullmäktiges ordförande med jämna mellanrum uppmärksammade och påminde om de regler som gäller för debatterna i fullmäktige.

Och jag skulle önska att presidiet tog upp ämnet till diskussion redan på nästkommande fullmäktigemöte.

Med vänlig hälsning,

Peter Sörensen
Ledamot av kommunfullmäktige
för Karlstadpartiet Livskvalitet