Eskalerande gängkriminalitet, öppen droghandel och skjutningar mitt på blanka förmiddagen. Hur har vi hamnat här?

Eskalerande gängkriminalitet, öppen droghandel och skjutningar mitt på blanka förmiddagen. Hur har vi hamnat där, frågar sig Karlstadpartiets Peter Sörensen, och efterlyser en bred och skyndsam politisk kraftsamling i frågan.

Säkert är du precis som jag både överraskad, förvånad och oroad över den senaste tidens händelseutveckling med bl a skjutningar mitt på blanka dagen i stadsdelen Kronoparken i östra Karlstad . Är det verkligen möjligt att detta har blivit vardag i vår fina lilla kommun. Vad är det som pågår? Hur har vi kunnat hamna här? I mitt huvud surrar en rad frågor som jag vill ha svar på. Och jag känner att vi nu måste ta skyndsamma gemensamma krafttag för att styra upp problemen innan de eskalerar ytterligare och för att se till att våra kommuninvånare ska kunna känna sig trygga när de rör sig på gator och torg i sina hemmamiljöer. Jag har därför, för Karlstadpartiets räkning, idag skrivit ett brev till kommunledningen, och till alla ledamöter i fullmäktige. Det följer när nedan.

Hej,

med anledning av de eskalerande problemen med bl a skjutningar på Kronoparken skulle jag vilja ha en så fullödig presentation som möjligt av hur arbetet mot organiserad gängkriminalitet och droghandel bedrivs och är organiserat i Karlstads kommun. Jag skulle därför vilja be ansvariga på kommunen att skicka mig all tillgänglig information om hur kommunen fram till idag jobbat med politisk ledning och styrning av arbetet, hur det är organiserat, vilka eventuella handlingsplaner som tagit fram, hur mål för arbetet sätts och hur löpande uppföljning av arbetet sker.

Jag vill också be er skicka mig kopior på eventuella kartläggningar som gjorts av problematiken med gängkriminalitet och droger i vår kommun.

Från Karlstadpartiet ser vi mycket allvarligt på den rådande situationen och anser att den nu måste få högsta politiska prioritet i kommunen. Vi är väl medvetna om att stora insatser gjorts för att försöka råda bot på problemet. Men senaste tidens händelseutveckling är tyvärr ett tydligt kvitto på att de åtgärder som fram till idag vidtagits uppenbarligen inte är tillräckliga. Och åtgärder måste nu skyndsamt vidtas dels för att trygga kommunivånarnas trygghet och säkerhet, dels för att hitta en långsiktig modell för att hantera problematikens alla aspekter.

“Från Karlstadpartiet ser vi mycket allvarligt på den rådande situationen och anser att den nu måste få högsta politiska prioritet i kommunen.”

Dels behöver vi få en grundlig kartläggning av problematiken – hur är de lokala kriminella nätverken organiserade, hur är de länkade till större regionala/nationella/internationella nätverk, hur är droghandeln i vår kommun organiserad, var och hur sker försäljningen, vem är köparna, hur ser drogmissbruket ut i samhället (om försäljningen kar måste ju också bruket öka), vilka droger handlar det om, vilka pengar handlar det om, hur ser penningflödena ut, hur ser rekryteringen ut, varför har ligorna sina säten i socialt svaga områden som Kronoparken och Våxnäs, varför har skjutningar även förekommit inne på Campusområdet etc etc.

“Den senaste tidens händelseutveckling är tyvärr ett tydligt kvitto på att de åtgärder som fram till idag vidtagits uppenbarligen inte är tillräckliga.”

Dels behöver vi ta fram en handlingsplan för att stävja problemen från att eskalera ytterligare. Den behöver vila dels på erfarenheter från det arbete som tidigare gjorts i kommunen, dels på nationella och internationella kunskapsunderlag i ämnet. Problematiken är ju ingalunda isolerad till Karlstads kommun. Organiserad brottslighet kan bara bekämpas med likaledes väl organiserade motåtgärder.

Att gängkriminella grupperingar på det sätt som nu sker försöker ta över bostadsområden, bedriver öppen droghandel och skjuter med handeldvapen på Karlstad kommuns gator och torg är en närmast bisarr situation. Och är naturligtvis fullständigt oacceptabelt. Här krävs en tydlig, kraftfull och omedelbar motaktion från lokalsamhället.

Därför måste, som vi i Karlstadpartiet ser det, en bred tvärpolitisk samverkan i frågan skyndsamt komma på plats i vår kommun. Där vi med gemensamma krafter jobbar sida vid sida mot samma mål. Att göra detta till en politisk valfråga vore att spela de gängkriminella krafterna i händerna.

Med vänlig hälsning,

Peter Sörensen
Ledamot
Fullmäktige
Karlstads kommun
Mob 0730-205282