Starta en omgående granskning av samtliga kommunens äldreboenden med anledning av framkomna missförhållanden på trygghetsboendet Kronogården

MOTION 15 juni 2020

Starta en omgående granskning av samtliga kommunens äldreboenden med anledning av framkomna missförhållanden på trygghetsboendet Kronogården

Till kommunfullmäktige i Karlstads kommun

1 Bakgrund

Via rapportering i media har vi  kunnat läsa hur omfattande brister avslöjats på det av Karlstads kommun drivna trygghetsboendet Kronogården på Kronoparken. Och i den nyligen släppta rapporten ”Utredning av patientsäkerheten på trygghetsboendet Kronogården”, framtagen av Vård- och omsorgsförvaltningens tillsynsenhet (2020-05-20), framträder en vanvård och en brist på kvalitetsstyrning och uppföljning som är skrämmande att ta del av.

I rapporten läser vi bl a:

 • Följande brister hos trygghetsboendets personal har identifierats:
 • Bristande följsamhet till åtgärdsbeskrivningar
 • Bristande signering på signeringslistor
 • Personalen har på eget bevåg ändrat ordination på signeringslista
 • Bristande mobilisering av patienter och tillämpning av grundutrustning
 • Bristande kommunikation/konsultation till legitimerade, t ex signalering vid försämring av sårläkning och vid försämrat hälsotillstånd

Bara under mars månad rapporterades 773 fall av utebliven signering av utförda åtgärder. Av dem var 521 s k lägesändring för att förhindra ligg- och trycksår.

Men även på högre nivå har omfattande brister förelegat. Följande brister hos legitimerade har identifierats.

 • Bristande och utebliven dokumentation i patientjournalen
 • Uteblivna åtgärdsbeskrivningar till personalen
 • Bristande och uteblivna bedömningar av legitimerade
 • Bristande och uteblivna uppföljningar av legitimerade, t ex sår, smärta
 • Bristande uppföljning av förskrivning av lyftsele

En lex Maria-anmälan om misstänkt allvarlig vårdskada och två lex Sarah-anmälningar från Kronogården kommer nu att skickas till in till Ivo, Inspektionen för vård- och omsorg.

2 Motivering

Det som framkommer i rapporten liknar närmast ett totalt haveri. Den långa listan av brister tycks gå som röd tråd genom verksamhetens alla led och nivåer. Här talar vi alltså om vård av några av samhällets allra svagaste. Äldre människor med omfattande behov av vård och omsorg. Att sådant kan inträffa och fortgå i kommunal vård år 2020 är lika obegripligt som oacceptabelt.

Redan 2018 flaggades, såvitt vi erfar, för somliga av ovanstående brister. Och ett projekt sattes enligt uppgift igång för att komma till rätta med dem. Två år har gått sedan dess. Två år. Och problemen tycks istället bara ha eskalerat.

Det som pågått är djupt inhumant. Det är en tragedi för vårdtagarna och deras anhöriga. Och det är ett kraftigt underbetyg till alla som på ett eller annat sätt haft ansvar för det inträffade.

Som förtroendevald tar jag mycket allvarligt på denna typ av rapporter. Vården och omsorgen av samhällets svagaste är det som definierar oss som samhälle. Jag är övertygad om att fullmäktiges övriga ledamöter delar den känslan. Och jag förutsätter därför att hanteringen av missförhållandena nu ges högsta politiska prioritet. Såväl utredningen av hur det kunnat ske som granskningen av att det som skedde på Kronogården inte också skett på andra ställen. Eller kanske rentav sker i detta nu.

Från Karlstadpartiet har vi oerhört svårt att se att de omfattande brister som rapporterats skulle vara isolerade endast till Kronogården. Blotta misstanken om att liknande missförhållanden fortsätter pågå på andra boenden i detta nu är outhärdlig.

3 Vårt förslag

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar:

 • Att snarast möjligt ge Vård- och omsorgsförvaltningens tillsynsenhet i uppdrag att genomföra en bred granskning av samtliga kommunens äldreboenden, oavsett driftsform, för att tillse att de missförhållanden som rått på Kronogården inte förekommer också där.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen

Motionen som pdf.