Se över möjligheterna att återskapa och utveckla den vackra seminarieparken

Återskapa och utveckla den vackra seminarieparken. Motion från Karlstadpartiet.

MOTION 23 sept 2020

Se över möjligheterna att återskapa och utveckla den vackra seminarieparken

1 Bakgrund

Karlstad kommun har de senaste åren bedrivit ett framgångsrikt arbete med att stärka Karlstad citys attraktionskraft som ett besöksmål, såväl för bofasta som för hitresta. Ett framgångsrikt sätt har varit att titta i backspegeln för att återskapa vackra och spännande miljöer som gått förlorade på resans gång. Återskapandet av pergolan i museiparken samt satsningarna på Stadsparken, Frödingparken och Våxnäsparken är alla exempel på sådana projekt där resultatet blivit mycket lyckat. Från Karlstadpartiet vill vi ge en stor eloge till alla som på olika sätt bidragit i arbetet med dessa projekt. Och vi vill gärna bidra med ytterligare tips på miljöer som skulle kunna återskapas till förmån för en attraktivare stadskärna.

2 Motivation

Gamla seminariet i Karlstad är i våra ögon ev av kommunens allra pampigaste byggnader, med en närmast slottslik prägel. Och på gamla vykort kan man se hur den stora parken framför den en gång var sjusärdeles flott och påkostad med grusgångar, planteringar, staket, murar, fontäner och en flott spegeldamm. Idag är parken tyvärr en skugga av sitt forna jag och förefaller delvis ha fallit i glömska. Här menar vi att det finns en stor potential att genom kvalitetshöjande åtgärder skapa ytterligare en synnerligen vacker besökspark som på ett positivt sätt skulle bidra till att öka Karlstads attraktionskraft.

Seminarieparken med östra entrén mot Seminariegatan på 1920-talet.

Just fina parker vet vi från tidigare gjorda undersökningar är det som Karlstadborna sätter allra störst värde på.

Genom parken löpte ursprungligen en axel ända ner till Mariebergsviken via den alleträdskantade Seminariegatan. Att låta ett återskapande såväl av denna axel som av den gamla spegeldammen tror vi med fördel skulle kunna vara trevliga inslag i ett sådant arbete.

3 Förslag

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

  • Att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samråd med fastighetsägaren utreda möjligheterna att i enlighet med motionen återskapa och utveckla den vackra och historiska Seminarieparken.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen