Förstärk belysningen i Sandgrundsparken för att 
öka tryggheten under dygnets mörka timmar

Förstärk belysningen i Sandgrundsparken. Ny motion från Karlstadpartiet.

MOTION 23 sept 2020

Förstärk belysningen i Sandgrundsparken för att 
öka tryggheten under dygnets mörka timmar

1 Bakgrund

De senaste åren har Karlstads kommun genomfört en rad kvalitetshöjande åtgärder för att stärka attraktiviteten i Karlstads citykärna. Arbetet med Sandgrundsparken är ett exempel som på ett mycket positivt sätt bidragit till denna ambition. Sandgrundsudden har i våra ögon förvandlats till ett av stadens mest attraktiva offentliga rum. Vår upplevelse är dock att parken skulle tjäna på att få en förstärkt belysning.

2 Motivation

Vår upplevelse är att parken idag känns mörk och otrygg efter mörkrets inbrott. Här finns, upplever vi, ett behov av att för att skapa en ökad trygghet vid vistelse i miljön och ytterligare stärka parkens attraktivitet se över och stärka upp belysningen längs gång- och cykelvägarna samt på parkens yttre del. Kanske kan detta kompletteras med belysning av trädkronor samt en fasadbelysning av det flotta Cyrillushuset.

3 Förslag

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

  • Att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över ljussättningen för att öka känslan av trygghet och attraktivitet i Sandgrundsparken

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen