Välkommen på årsmöte med Karlstadpartiet Livskvalitet den 27 mars

Sundsta Herrgård, hemvist för Karlstadpartiet Livskvalitets årsmöte 2019

Varmt välkommen på årsmöte med Karlstadpartiet Livskvalitet som i år äger rum på anrika Sundsta Herrgård, uppförd som värdshus kring 1840 av Mamsell Johanna Emilia Hollender. Idag kanske mera känd under namnet Seniorernas Hus.

Efter avslutat årsmöte bjuder vår politiske talesperson Peter Sörensen på en historisk rundvandring och tillbakablick på Herrgårdens historia. Därpå vankas mingel där vi bjuder på smörgåstårta, kaffe/the och kylda drycker. Varmt välkomna till en kväll med livskvalitet i fokus.

Styrelsen verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse kommer finnas i tryckt version på mötet, men kan redan nu laddas ner här.

Plats: Sundsta Herrgård (Seniorernas Hus)
Datum och tid: Onsdag den 27 mars kl 18.00

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Genomgång och fastställande av röstlängd
3. Val av mötesordförande för Årsmötet
4. Val av sekreterare för Årsmötet
5. Val av 2 justerare tillika rösträknare
6. Fråga om kallelse utsänts i behörig ordning
7. Godkännande av dagordning och motioner
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Revisionsberättelse
10. Ekonomisk resultat- och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Val av ordförande för 1 år
13. Val av övriga styrelseledamöter för 2 år
14. Val av 3 suppleanter för 1 år
15. Val av 1 revisor och 1 revisorsuppleant för 1 år
16. Val av valberedning, 2 ledamöter samt 1 suppleant för 1 år
17. Beslut om medlemsavgift, storlek och tidpunkt för inbetalning
18. Diskussion och beslut av stadgeenligt inkomna motioner
19. Ärenden som styrelsen beslutat förelägga årsmötet
20. Övriga frågor och information