5. Demokrati och medborgardialog

Den politiska hanteringen av Skutbergsfrågan och av medborgarnas kritik mot den planerade Muminparken har väckt en rad angelägna frågor som handlar om demokrati och medborgardialog. Dels kring hur man bemött kritiska röster, dels kring hur man framfört fakta. Men också kring tveksamma organisatoriska upplägg som bl a via hantering i privata bolag kraftigt försvårat möjligheterna till offentlig insyn och granskning, något som tillhör demokratins grundbultar.

Karlstadpartiet Livskvalitet vill verka för en förbättrad dialog med och möjlighet till medinflytande för medborgarna, för en ökad transparens och medborgerlig insyn i de kommunala beslutsgångarna och för ett värdigt och respektfullt bemötande såväl mellan kommunen och medborgarna som i dialogen partierna emellan. 

Vi vill verka för en ny, värderingsstyrd, politisk kultur. En kultur som präglas av en mer inbjudande ton i samtal och debatter. Där beslut tas så nära de som berörs som möjligt och förutsättningarna för att påverka politiken finns även mellan valen.

Det tror vi leder till bättre beslut, en stärkt demokrati och ett ökat intresse för och förtroende för politiken.