4. Förvaltning av gemensamma resurser

Den kommunala hanteringen av Skutberget, allt från den affär där First Camp år 2007 fick ett sextioårigt tomträttsavtal på campingen samt ett tioårigt driftsavtal på friluftsområdet, till planerna på att göra en Muminpark av centrala delar av området, har blottlagt en rad oroväckande brister när det gäller efterlevnad av fattade beslut, ingångna avtal, affärsmannaskap och förvaltning av gemensamma resurser. 

Den visar också på en uppseendeväckande brist på samsyn och samverkan mellan kommunens olika förvaltningar. Samt en bristande respekt för kultur- och naturmiljölagstiftningen. Sammantaget är dessa brister så påfallande att det väcker en naturlig oro också över hur kommunens övriga affärer hanteras.

Karlstadpartiet Livskvalitet vill verka för en mer ansvarstagande och långsiktigt hållbar förvaltning av kommunens egendom. För att värdefulla kultur- och naturmiljöer värnas. För att fattade beslut och ingångna avtal efterlevs. Och för ett förbättrat affärsmannaskap där beslut fattas på gedigen kunskapsgrund. Vi vill också verka för ett ökat samarbete och en förbättrad samsyn mellan kommunens förvaltningar. Och för en utökad samverkan med det lokala föreningslivet. 

Det tror vi bidrar till ett hållbarare samhälle och en förbättrad respekt för den kommunala förvaltningen.