3. Hållbarhet & Miljö

Hur vi hanterar resurshushållning, miljö och hållbarhet är vår tids stora ödesfråga. Och hotet om en exploatering av Skutberget är i högsta grad en sådan fråga.

Av Miljöbalkens 4 kapitel framgår vilka mark- och vattenområden i Sverige som har sådana höga natur- eller kulturvärden att de – i sin helhet – är av riksintresse. Lagtexten anger i sitt 4 kapitel 2 § att ett sådant område är ”Vänern med öar och strandområden” inom vilket turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Dessa värden kommer också till uttryck i Karlstad kommuns översiktsplan.

I Karlstadpartiet Livskvalitet vill vi se frågor om miljö och hållbarhet lyftas högre upp på den politiska agendan. Helst allra högst upp. Vi vill verka för ett Karlstad som tar täten och går före i miljö- och hållbarhetsfrågor. Även vad gäller forskning, utveckling och grönt entreprenörskap. Vi vill att Karlstad ska vara ett föredöme som visar vägen när det gäller att bygga ett klimatsmart, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Där politiken, näringslivet och den akademiska världen – skolor och universitet – jobbar sida vid sida med medborgarna. Där barn och unga tidigt engageras i frågor om miljö och hållbarhet. Och där miljö- och hållbarhetsperspektivet ligger till grund för alla beslut som fattas.