2. Hur bygger vi staden? Och för vem?

I Karlstad har vi de senaste åren sett en snabb exploateringsökning. Under devisen Karlstad 100.000 ska staden förtätas och i jakten på exploateringsbar mark för nya bostadsbyggen tycks både befintliga natur- och kulturmiljövärden väga lätt. Och i ett stadsbyggande som tycks bli allt mer exploatörsdrivet får begrepp som stadsliv, estetik och offentlig miljö inte sällan stå tillbaka för ökad exploateringsgrad och kostnadsbesparing. När till och med kommunens eget friluftsområde hotas av exploatering för att locka externa besökare väcks en oundviklig fråga. För vem byggs egentligen staden?

I en tid där segregationen samtidigt tilltar och den psykiska och fysiska ohälsan ökar, och smyger sig allt längre ner i åldrarna, blir tillgången till offentliga mötesplatser, parker och grönområden, inte minst högkvalitativa friluftsparker som Skutberget allt mer värdefulla. När staden växer och invånarna blir allt fler blir dessa än viktigare.

Karlstadpartiet Livskvalitet vill se en ökad satsning på en stadsplanering som skapar attraktiva, hållbara, klimatsmarta, dynamiska och levande stadsmiljöer. Där centralt belägna vattennära miljöer görs tillgängliga för allmänheten och där fler offentliga parker och mötesplatser anläggs. Där natur- och kulturmiljöer ses som värdefulla resurser som ska värnas. Där medborgarna uppmuntras till ett aktivt uteliv genom en ökad satsning på attraktiva och trygga promenad- och cykelstråk, utomhusgym och motionsspår. Och där dessa ambitioner inkluderar hela kommunen. Inte bara centralorten Karlstad.